Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אבגול במחצית הראשונה של השנה - ירידה במכירות וברווח.בעלים חדשים.

הדוחות הכספיים לרבעון השני של השנה התפרסמו סמוך לדיווח על מכירת מניות אבגול על ידי המפעלים הפטרוכימיים לקרן השקעות זרה.על פי דיווחים בעיתונות הכלכלית מדובר בקרן ההשקעות Ethemba.
9/09/2012

Ethemba היא קרן השקעות אשר נוסדה ב-2006 ומשקיעה בעיקר בשווקים צומחים.שם הקרן לקוח משפת שבט הזולו בדרא"פ ופירושה בשפה זאת עפ"י אתר החברה הוא "אמונה, אמון, ותקוה".נסיוננו  משמות בעלי משמעות אתנית/רוחנית אינו חיובי במיוחד (ע"ע גנדן הולדינגס וטאו תשואות).נקווה למען בעלי המניות של אבגול שהפעם זה יהיה שונה.

ל-Ethemba השקעות באזורים שונים.בין השקעותיה כפי שהן מוצגות באתר הקרן :חברה להשכרת ציוד ומיקור חוץ תפעולי במערב אפריקה אשר נרכשה במרץ 2012, חברת תרופות מובילה בתורכיה (יוני 2011), חברת שירותים לקידוח נפט וגאז בברזיל, מחצבה במקדוניה (פברואר 2009), מפעל מתכת במונטנגרו (פברואר 2008), חברת בניה בקרואטיה (אוגוסט 2007), חברת תרופות במצרים (נובמבר 2006).

פטרוכימיים תמכור לקרן 136,950 אלפי מניות המהוות כיום כ-46% מהון המניות של אבגול ובדילול מלא לאחר מימוש אופציות שבידי העובדים כ-45% מהון המניות.עבור מניות אלה תשלם Ethemba  לפטרוכימיים 106,821 אלפי דולר, כ-427,284 אלפי ש"ח, לפי שווי חברה של 929 מ' ש"ח.שווי זה גבוה ב-18.5% משווי השוק של החברה כיום.

בנוסף תהיה הפטרוכימיים זכאית לתשלום נוסף אם ה-Ebitda בשנת 2013 יעלה על 65 מ' $, עד לסכום מקסימלי של 16.8 מ' $ אם סכום ה-Ebitda יגיע ל-75 מ' $.סכום ה-Ebitda במחצית הראשונה של 2012 הוא 27.5 מ' $.

העסקה ללא התוספת האפשרית נעשית לפי מכפיל Ebitda נמוך של 4.22 ובמידה ותגיע אבגול ל-Ebitda של 75 מ' $ בשנת 2013 מכפיל ה-Ebitda לאחר התוספת יהיה נמוך עוד יותר - 3.6.

להלן תמצית התוצאות העסקיות באלפי דולר:

-

שינוי 1-6/12 1-6/11 שינוי 4-6/12 4-6/11 2011
הכנסות ממכירות: (5.6%) 155,496 164,651 (2%) 80,206 81,878 329,599
רווח גולמי: (5.6%) 30,901 32,740 (2.6%) 14,221 14,594 69,026
רווחיות גולמית:

-

19.9% 19.9%

-

17.7% 17.8% 20.9%
רווח תפעולי: (3.6%) 17,925 18,599 2.4% 7,876 7,688 41,288
רווחיות תפעולית:

-

11.5% 11.3%

-

9.8% 9.8% 12.5%
הוצאות מימון נטו:

-

4,092 3,432

-

6,250 1,908 9,166
- ללא הפרשי שער באבגול רוסיה*:

4.7%

3,592 3,432

17.9%

2,250 1,908 9,166
רווח לפני מסים על ההכנסה: (11%) 13,881 15,617 (74%) 1,626 6,152 32,122

- ללא הפרשי שער באבגול רוסיה

(7.9%) 14,381 15,617 (8.6%) 5,626 6,152 32,122
רווח נקי: (14%) 10,444 12,082

(67%)

1,668 4,990 24,685
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות: (19%) 9,341 11,544 (82%) 839 4,662 22,684
Ebitda 1.5% 27,500 27,100 7.5% 12,900 12,000 58,900
תזרימי מזומן
תזרים מזומנים מפעולות שוטפות: (8.7%) 13,613 14,904

-

(3,044) 2,253 37,731
השקעה ברכוש קבוע ובלתי מוחשי 33.6% 15,755 11,792 91.1% 9,972 5,216 41,844
דיבידנד ששולם לבעלי המניות של אבגול

-

12,000 10,000

-

12,000

-

10,000

*המעבר לרובל כמטבע הפעילות של אבגול רוסיה יוצר תוצאה משונה כתוצאה מהלוואה נקובה בדולר ובאירו שנתנה אבגול לאבגול רוסיה.למרות שמדובר בדוחות מאוחדים ההלוואות משתערכות מול הרובל באבגול רוסיה ומול הדולר באבגול ישראל נוצרים הפרשי שער שאינם מתבטלים בדוחות אלה, למרות שההלוואות עצמן מקוזזות לצורך האיחוד.הדבר נובע מכך שבהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מס' 21, ההלוואות אינן מסווגות כפריט כספי שהינו חלק מההשקעה נטו של אבגול ישראל באבגול רוסיה בתקופה ינואר-יוני 2012.עם זאת, החל מחודש יולי שונתה הגדרת ההלוואות כך שאבסורד זה לא יחזור על עצמו.


ברבעון הראשון ירדו מכירותיה של אבגול ב-9%.ירידה זאת הוסברה על ידי החברה בדוח הדירקטוריון בעיקר בירידה במכירות הקווים הותיקים של החברה אשר מייצרים לתחומים שאינם תחומי היגיינה.

ברבעון השני ירדו המכירות ב-2% בעיקר כתוצאה מירידה במחירי המכירה.מחירי המכירה ללקוחותיה העיקריים של החברה - פרוקטר אנד גמבל וקימברלי קלרק - מותאמים למחירי חומרי הגלם, ולכן ירידה במחירם גורמת גם לירידה במחירי המכירה.המבחן של השפעת השינויים במחירי המכירה ומחירי חומרי הגלם הוא ברווחיות הגולמית אשר נשארה קבועה הן ברבעון והן במחצית הראשונה של השנה.

בעקבות ירידה במחירי חומרי הגלם ברבעון השני ובעקבות המנגנון להתאמת המחירים צופה החברה ירידה במחירי המכירה ברבעון השלישי.

החברה מציינת כי הכמות הנמכרת ברבעון היתה גבוהה מהתקופה המקבילה בעיקר בגלל הפעלתו של קו היצור הרביעי בארה"ב.השלמתו של קו זה בכושר יצור של 15,000 טון לשנה הסתיימה בתחילת הרבעון השני והעלתה את כושר היצור בארה"ב ל-60,000 טון.במהלך המחצית השניה של השנה צפויה השלמת קו יצור נוסף בסין בכושר יצור של 15,000 טון.כושר היצור של החברה לפני השלמת קווי יצור אלה היה 112,000 טון בשנה.

הרווח התפעולי עלה ברבעון למרות הירידה במחזור וברווח הגולמי כתוצאה מירידה בהוצאות התפעול.במחצית השנה ירד הרווח התפעולי כתוצאה מתוצאות הרבעון הראשון.

ב-Ebitda  חל ברבעון גידול בשיעור גבוה של 7.5% לעומת עליה של 2.4% ברווח התפעולי, כתוצאה מהשפעת סכומי הפחת הגדולים יותר עקב ההשקעה בקווי הייצור בארה"ב ובסין.במחצית הראשונה של השנה חל גידול בשיעור זעיר עקב הירידה ברווח התפעולי.

ההתנהלות החשבונאית המוזרה במחצית הראשונה של השנה (ראה לעיל) גרמה לתנודות חריפות בהוצאות המימון, עקב השינויים ביחסי החליפין בין הדולר והאירו לבין הרובל.ברבעון הראשון נרשמו עקב כך הכנסות מימון בסך 3.5 מ' $ וברבעון השני הוצאות מימון בסך 4 מ' $, ובמחצית הראשונה כולה הוצאות מימון בסך 0.5 מ' $.

הוצאות המימון נטו שאינן קשורות להתנהלות החשבונאית כמתואר לעיל הסתכמו ברבעון השני בכ-2.25 מ' $ לעומת כ-3.4 מ' $ אשתקד, ובמחצית הראשונה בכ-3.6 מ' $ לעומת כ-3.4 מ' $ אשתקד.

הרווח לפני מס בניטרול הפרשי השער שלא קוזזו ירד ברבעון ובמחצית השנה ב-7.9% וב-8.6% בהתאמה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הוא יציב, אך אינו מספיק כדי לממן את ההשקעות בקווי הייצור ואת חלוקת הדיבידנד.

שורה תחתונה

 • המחצית הראשונה של השנה מאכזבת, על רקע הציפיות לגידול בפעילות וברווח עקב השלמת קו הייצור הנוסף בארה"ב (15,000 טון בשנה).
 • ברבעון השלישי מתוכננת השלמת קו היצור הנוסף בסין עם כושר יצור של 15,000 טון בשנה.
 • במחצית הראשונה של השנה ירד משמעותית היקף היצור והמכירות של המוצרים לשימוש בתחומים שאינם היגיינה וכתוצאה מכך ירדו המכירות ונפגעה הרווחיות.
 • כאמור לעיל, החברה ציינה בדוח הדירקטוריון כי היא צופה ירידה במחירי המכירה ברבעון השלישי עקב ירידה במחיר חומרי הגלם ברבעון השני.
 • הצמיחה המצופה בעקבות הגידול בכושר היצור השנה אינה אפוא אוטומטית.
 • על בסיס רווחי השנה שהסתיימה ב-30.6.12 נסחרת החברה במכפיל רווח של 9.5.
 • מניות אבגול עלו מתחילת השנה ב-2.13%.
 • כניסת קרן Ethemba כבעלת השליטה בחברה עלולה להכניס אי-ודאות לגבי ניהול החברה וכן לגבי הקשרים עם פרוקטר אנד גמבל וקימברלי קלארק.
 • העסקה למכירת מניות אבגול נעשתה בפרמיה של 18.5% על מחיר השוק הנוכחי, אשר יש לייחסה לפרמית שליטה, כך ששוויה של החברה לדעת הצדדים לעסקה אינו גבוה משווי השוק שלה. 
 • להערכתנו בכפוף לאי הודאות לגבי השתלבותה של Ethemba והאכזבה המסוימת מתוצאות המחצית הראשונה שוויה הנוכחי של החברה הוא מחיר מלא.נבחן את הדברים לאחר השתלבות קרן Ethemba ותוצאות המחצית השניה של השנה.

 • סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על אבגול:
אבגול דוקא נהנתה עד כה מהמגיפה. האם זה ימשך?, 22/01/2021
אבגול ברבעון השלישי 2018 - צניחה ברווחיות הגולמית וברווח הנקי, ירידת מחירי הנפט מבשרת על שיפור., 12/01/2019
אבגול תוצאות הרבעון השני, עוד על רכישת השליטה על ידי Indorama., 20/09/2018
אבגול לאחר עסקת הרכישה על ידי Indorma Ventures., 15/07/2018
מנית אבגול נסחרת במחיר הנמוך ביותר ב-52 השבועות האחרונים., 12/03/2018
אבגול ב-2015: זינוק בכל הפרמטרים עקב הירידה החדה במחיר הפוליפרופילן., 9/04/2016
אבגול במחצית הראשונה של 2015 - הפיגור בעדכון המחירים פועל לטובת החברה, בינתיים., 8/09/2015
HFH International, בעלת השליטה באבגול, מגדילה את החזקתה בחברה., 2/09/2015
אבגול מתכננת להקים קו יצור נוסף בדימונה בעלות של 60 מ' $., 1/09/2015
מה בדיוק קורה באבגול?, 27/06/2014
דרונט בניית אתרים