Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דלתא גליל במחצית הראשונה של 2014 - המשך הצמיחה, הפסקת ההתקשרות עם לקוח בארה"ב מהווה תזכורת לסיכונים העסקיים.

חברת דלתא גליל בניהולו של אייזיק דבח סיימה מחצית ראשונה מוצלחת, ועפ"י תחזית החברה לשנת 2014 תמשך הצמיחה גם במחצית השניה של השנה.
29/10/2014

דלתא עוסקת בעיצוב, פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי הלבשה תחתונה וגרביים, ובגדי ספורט לנשים, גברים וילדים. לסקירה מקיפה על פעילות החברה לחצו כאן.

המחצית הראשונה של 2014 היתה טובה, עם המשך צמיחה במכירות וברווח, אולם לא בכל אזורי ותחומי הפעילות של החברה.

להלן דוח רו"ה של דלתא ברבעון השני ובמחצית הראשונה של השנה באלפי דולר :

 [הקליקו על הטבלה להגדלה]

דוח רו"ה רבעון שני 2014 

מקור - דוח הדירקטוריון                     

התפתחות המכירות

נציג תחילה את התפתחות המכירות באזורי הפעילות השונים של החברה במליוני דולר:

[הקליקו על הטבלה להגדלה]

התפלגות המכירות על בסיס גיאוגרפי  

           

 

 

 

 

 

 

 

מקור - דוח הדירקטוריון 

המכירות בצפון אמריקה היוו במחצית הראשונה 55% מסך המכירות של החברה ולא השתנו בתקופה זאת.המכירות בצפון אמריקה כוללות את מכירות מגזר  השוק העממי (כ- 80% מהמכירות) ושל מגזר  פלח השוק העליון (כ-20%) - ראה נתוני מכירות ורווח לפי מגזרי פעילות בהמשך.

במגזר השוק העממי בארה"ב חלה עליה נאה של  13% ברבעון ו-7% במחצית, במכירות פלח השוק העליון חלה ירידה חדה של 30% ברבעון ושל 18% במחצית (נתוני פלחי השוק העממי והעליון בצפון אמריקה מתבססים על הצלבת הנתונים הגיאוגרפיים והמגזריים ואינם בהכרח מדויקים, גם בשל העובדה שחלק ממכירות דלתא שוק עממי בארה"ב מיועדות לבריטניה). 

הירידה החדה במכירות פלח השוק העליון בצפון אמריקה נבעה מירידה במכירות לאחד מלקוחות החברה בארה"ב אשר רכש את פעילותה העסקית של חברה מתחרה והעביר חלק ניכר מרכישת המוצרים לייצור במפעליה.החברה אינה מציינת באיזה לקוח מדובר.

למגזר השוק העממי (Mass Market) בארה"ב מספר לקוחות מובילים -רשת וול-מארט (28% ממכירות המגזר ו-12% מסך המכירות ב-2013), והרשתות Marmaxx וטרגט.

המכירות באירופה למעט גרמניה עלו עליה נאה במחצית השנה אך ירדו ברבעון כתוצאה מהקדמת משלוחים ברבעון הראשון. העליה במחצית השנה נובעת מגידול במכירות שיסר מחוץ לגרמניה, גידול במכירות דלתא ארה"ב לבריטניה, וכן עקב התחזקות האירו מול הדולר.

המכירות בגרמניה עלו ברבעון ובמחצית הראשונה עליות דו-ספרתיות נאות עקב הגידול במכירות שיסר אשר עלו ברבעון ובמחצית ב-18% וב-13% בהתאמה, וכתוצאה מהתחזקות האירו מול הדולר.

למגזר הפלח העליון אשר מוצריו נמכרים בארופה ובארה"ב מספר לקוחות מובילים אשר הבולטים הם נייק וויקטוריה סיקרטס.

המכירות בישראל אשר זהות למכירות מגזר דלתא ישראל עלו בשיעורים דו-ספרתיים חדים.בשקלים עלו המכירות בשיעורים נמוכים קצת יותר (24% ברבעון ו-15% במחצית הראשונה של השנה), כך שהחברה נהנתה מעוצמתו של השקל במחצית הראשונה של השנה.סיבה נוספת לגידול במכירות היא התרחבות רשת החנויות מ-144 ביוני אשתקד ל-148 ביוני השנה.

בחודשים האחרונים מגמת המטבעות התהפכה - האירו והשקל נחלשו מול הדולר. במחצית השנה הראשונה היה שערו הממוצע של הדולר 3.48 ש"ח וכיום נסחר הדולר ב-3.79 ש"ח. שערו הממוצע של האירו היה במחצית הראשונה של השנה 1.37 דולר וכיום נחלש האירו לרמה של 1.267 דולר.

שיפור ברווחיות הגולמית

הרווחיות הגולמית השתפרה מ-29.5% ברבעון השני אשתקד ל-31.2% השנה. ומ-29% ל-30.8% במחצית הראשונה של השנה.השיפור ברווחיות הגולמית הבע מהגידול במכירות ובחלקן היחסי של מכירות שיסר ודלתא ישראל המפעילות חנויות קמעונאיות ולכן הרווחיות הגולמית שלהן גבוהה יותר. 

הוצאות מכירה ושיווק

ברווחיות הגולמית חל אמנם שיפור, אולם הוצאות המכירה והשיווק עלו בשיעורים הגבוהים משיעור העליה במכירות וברווח הגולמי וחלקן מהמחזור עלה באחוזים קרובים לשיפור ברווחיות הגולמית.הגידול נבע בעיקר מהגידול ברשת החנויות של שיסר אשר מנתה 83 חנויות בתום הרבעון השני השנה לעומת 72 אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות אלה קטנו ב-8% ו-9% ברבעון ובמחצית השנה בהתאמה, כתוצאה מגידול בהפרשה למענקים אשתקד ובקיטון בהוצאות יעוץ.

רווח תפעולי

הרווח התפעולי ברבעון בניטרול הכנסות אחרות (רווחי הון והפרשי שער) הסתכם ב-15 מ' ש"ח לעומת 13 מ' דולר אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח התפעולי בניטרול הכנסות אחרות ב-28.8 מ' דולר לעומת 23.7 מ' דולר אשתקד - עליה של 15% ו-21% בהתאמה.

תוצאות הפעילות לפי מגזרי הפעילות

להלן נתוני המכירות והרווח התפעולי לפי מגזרי פעילות באלפי דולר:

דיווח מגזרי שינוי H1/14 H1/13 שינוי Q2/14 Q2/13
ארה"ב שוק עממי - מכירות: 7% 209,254 195,696

 13%

 117,339  104,004
רווח: (4%) 11,851 12,395

 (2%)

 7,945   8,087
חטיבה גלובלית פלח שוק עליון - מכירות:        (4%) 133,867 139,053  (12%) 63,609   72,625
רווח:

-

11,381 11,419  (25%)  5,643  7,502
דלתא ישראל - מכירות: 21% 57,023 47,130

 29%

 30,873  23,888
רווח: (4%) 1,857 1,938

 109%

2,267 1,086 
שיסר- מכירות 13% 94,293 83,256 18% 41,500 35,221
 רווח: 136% 4,702 1,992

-

(149) (1,464)

במגזר השוק העממי בארה"ב חלה דוקא ירידה ברווח התפעולי, למרות העליה הנאה במחזור, כתוצאה מעלויות השקה של מותג הספורט AVIA אשר נמכר ברשת וול-מארט וכן מגידול בהוצאות מטה.

הרווח התפעולי במגזר פלח השוק העליון ירד ירידה חדה ברבעון השני כתוצאה מהירידה במחזור (ראו על כך לעיל בסקירת המכירות). ללא רווח הון אשתקד בסך 1.1 מ' דולר הירידה ברווח התפעולי ברבעון היא של 13%.

במגזר דלתא ישראל חלה ירידה קלה ברווח במחצית הראשונה, למרות גידול חד ברבעון השני, כתוצאה מהחולשה בשוק ברבעון הראשון וריבוי מבצעי המכירות כתוצאה מכך, אשר הביאו להפסד תפעולי ברבעון זה.

השיפור בתוצאות העסקיות של שיסר ברבעון ובמחצית הראשונה של השנה נבע מהגידול במכירות.

תחזית החברה ל-2014

החברה אשררה את התחזית שנתנה לשנת 2014 - ראו בטבלה להלן המציגה את תחזית החברה לשנת 2014 בהשוואה לתוצאות השנים 2011-2013 במליוני דולר:

[הקליקו על הטבלה להגדלה]

תחזית החברה לשנת 2014 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקור - מצגת החברה

מתחזית החברה ניתן לחלץ את הצפוי במחצית השניה של השנה (בהנחה שהתחזית אכן תתגשם), במליוני דולר:

רווח והפסד: שינוי H2/14 H2/13
מכירות 12%

573

513
רווח תפעולי 16%

51

44
רווחיות תפעולית

-

8.9%

8.6%
רווח נקי 15%

33.4

29

החישוב התבסס על ממוצע התחזית לשנת 2014.על בסיס ממוצע זה החברה צופה אפוא גידולים דו-ספרתיים נאים למחצית השניה של השנה.

מבט על התפתחות החברה בשלוש השנים 2011-2014 מראה אף הוא תמונה חיובית ביותר - גידול שנתי ממוצע של 16% במכירות, 26% ברווח התפעולי, 24% ברווח הנקי, ועליה שנתית ממוצעת של 21% ברווח למניה.

השוואה לחברות הלבשה בארה"ב

עם שווי שוק של 700 מ' דולר ומחזור של למעלה ממיליארד דולר אשר 88% ממנו בחו"ל יתכן שדלתא תתקרב בעתיד לשוק ההון האמריקני.

נציג להלן השוואה של מספר פרמטרים מול חברות אחרות בתחום פעילותה של החברה, במיליארדי דולר:

-

שווי שוק* מכירות* P/E* Enterprise Value/Ebitda*
דלתא גליל 0.7 1.00 14.8

8.6

PVH Corp 9.4 8.25 30

10.9

Gildan Activewear Inc 7.1 2.32 21.4

15.8

G-III Apparel Group 1.7 1.93 20.4

11.3

 Oxford Industries Inc 1.0 0.95 21.8

9.1

* הנתונים ל-12 החודשים האחרונים שדווחו (ttm).

מקור: Yahoo Finance (פרט לדלתא גליל).

במונחים "אמריקניים" מחירה של דלתא הוא זול. אינדיקטור חיובי למי שסבור שבעתיד תונפק דלתא בשוק ההון האמריקני.

שורה תחתונה

שווי השוק של החברה נכון למועד הסקירה הוא של כ-2.62 מיליארד ש"ח.

על בסיס רווחי השנה שהסתיימה ב-30.6.2014 ללא רווחים חד פעמיים, 47.2 מ' דולר, נסחרת החברה במכפיל רווח של 14.8.

על בסיס תחזית החברה לשנת 2014 נסחרת החברה במכפיל רווח נמוך יחסית של 13.3.

לחברה הון עצמי המהווה 46.5% מסך המאזן, ויחס חוב פיננסי נטו ל-Cap (חוב פיננסי+הון עצמי+מסים נדחים לזמן ארוך) של 15.3% (עפ"י נתוני החברה). אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי מידרוג בדירוג של A1  באופק יציב לאחר העלאה מ-A2 במרץ 2014.

איתנותה הפיננסית של החברה מאפשרת לה רכישות נוספות ומיחזור של חוב קיים בריבית נוחה.מתחילת השנה גייסה החברה כ-108 מ' דולר ע"י הרחבת סדרות אגרות החוב הקיימות לאחר שהתשואות עליהן בשוק ירדו משמעותית.לחברה שלוש אגרות חוב בריבית שקלית קבועה: אג"ח כ' עם מח"מ של 1.18 שנים ותשואה של 1.48%, אג"ח ה במח"מ של 3.3 שנים ותשואה של 1.9%, ואג"ח א' במח"מ של 6.2 שנים ותשואה של 3.1%.

לחברה סיכון עסקי גבוה הקשור לתלותה הגבוהה במספר לקוחות מובילים, בעיקר וול-מארט ונייקי (כ-20% מסך המחזור), וויקטוריה סיקרקטס.הירידה החדה במכירות פלח השוק העליון בארה"ב כתוצאה מהפסקת ההתקשרות עם לקוח מסוים מהווה תזכורת לסיכון העסקי הכרוך בפעילות החברה.

דלתא היא חברה איכותית הצומחת באופן עקבי בשיעורים גבוהים ומחפשת רכישות גדולות אשר יצעידו אותה צעד גדול קדימה. במקביל, מקבלת החברה זכיונות למותגים מובילים. באביב 2015 תתחיל החברה לשווק בגדים תחתונים ובגדי נוחות לגברים של המותג Lacoste וכן תהיה זייכנית Marc O'Polo בתחומי הלבשה תחתונה, הלבשת פנאי וחוץ.

מנית דלתא השלימה עליה של פי 5 בשלוש השנים האחרונות, ושל 17% מתחילת השנה.למרות זאת, בהתחשב בפרמטרים הפיננסיים ובביצועיה של החברה מחירה של מנית דלתא נראה לנו סביר כהשקעה לטווח ארוך.


   סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על דלתא גליל:
דלתא גליל רבעון ראשון - תוצאות מצוינות לרבעון ותחזית לתוצאות טובות לא פחות לשנה כולה., 23/05/2021
דלתא גליל לאחר שנת 2020 והנפקת דלתא ישראל., 26/04/2021
דלתא גליל ב- 2018 - ממשיכה לצמוח על ידי רכישות. בוחנת רכישה נוספת., 13/03/2019
דלתא גליל - מה תהיה השפעת הרכישה של מותג ההלבשה התחתונה Eminence., 6/05/2018
המחצית הראשונה של 2017- חטיבת דלתא פרמיום תורמת בינתיים תרומה משמעותית רק לשורות המכירות והרווח הגולמי. המניה סובלת מהסנטימנט השלילי כלפי ענף הקמעונאות., 12/09/2017
דלתא בשנת 2016 לאחר רכישת חטיבת ה-Contemporary brands מ- VF Corporation - צמיחה אורגנית שלילית ותחזית לצמיחה אורגנית שלילית גם ב-2017., 10/03/2017
דלתא גליל ברבעון השלישי 2015- המשך צמיחה, השפעה שלילית להתחזקות הדולר, ההתפתחויות בוול-מארט מעוררות דאגה., 1/11/2015
דלתא גליל - התחזקות הדולר השפיעה על תוצאות הרבעון הרביעי.תחזית אנמית לשנת 2015.ומתי תהיה רכישה משמעותית?, 6/04/2015
האנליסטית מיכל אלשייך מלידר העלתה את מחיר היעד למנית דלתא מ-117 ש"ח ל-125 ש"ח., 18/11/2014
דלתא ברבעון השלישי 2014 - ממשיכה לצמוח, אבל יותר לאט., 11/11/2014
דרונט בניית אתרים