Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המחצית הראשונה של 2017- חטיבת דלתא פרמיום תורמת בינתיים תרומה משמעותית רק לשורות המכירות והרווח הגולמי. המניה סובלת מהסנטימנט השלילי כלפי ענף הקמעונאות.

12/09/2017

 דלתא סיימה חצי שנה ראשונה מלאה  הכוללת לראשונה את מגזר דלתא מוצרי פרמיום אשר אוחד לראשונה בספטמבר 2016. מגזר מוצרי הפרמיום אשר נרכש באוגוסט 2016 בתמורה ל- 120 מ' דולר, היווה את  חטיבת ה-Contemporary brands בחברת ההלבשה האמריקנית VF Corporation. הרכישה בוצעה במחיר שהיווה כשליש בלבד ממחזור המכירות של החטיבה ב-2015, ובמכפיל Ebitda של 6 ביחס לרווחי 2015.

מכירות החטיבה על בסיס פרו-פורמה הסתכמו בשנת 2015  ב-344 מ' דולר, ובשנת 2016 ב-297 מ' דולר. במחצית הראשונה של 2017 הסתכמו מכירות מגזר מוצרי הפרימיום ב-135 מ' דולר, ועל פי תחזית החברה לשנת 2017 תסתכמנה מכירות חטיבת דלתא פרמיום ב-265 מ' דולר. מדובר אפוא בירידה מצטברת של מכירות החטיבה בשנים 2015-2017 של 23%.

למעבר לסקירה מקיפה על דלתא ועל רכישת דלתא מוצרי פרמיום לחצו כאן. 

 

דלתא גליל נסחרת בשווי שוק של 2.79 מיליארד ש"ח. מנית דלתא גליל נסחרת במחיר זהה למחירה בתחילת השנה (מתואם לדיבידנד). המניה סובלת מהסנטימנט השלילי כלפי ענף הקמעונאות, מצמיחה מזערית של מכירותיה האורגניות ומכך שרכישת חטיבת מוצרי הפרמיום תרמה למחזור ולרווח ולרווחיות הגולמית, אך לא לשורת הרווח.

 

להלן דוח רו"ה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2017 באלפי דולר :

 

[להגדלה/הדפסה לחצו על הטבלה]

 

 

 • המכירות במחצית הראשונה של השנה זינקו ב-30% הודות למכירות חטיבת הפרמיום אשר לא נכללה בדוחות החברה במחצית הראשונה של 2016 במכירות החברה (אוחדה כאמור החל מספטמבר 2016). מכירות החברה ללא חטיבת הפרמיום עלו בשיעור של   2.9%  בלבד (ראה  דוחות חצי שנתיים לפי מגזרים להלן).
 • בשורת הרווח הגולמי היתה תמונה מעודדת אפילו יותר - הרווח הגולמי עלה ב-54% והרווחיות הגולמית עלתה מ-30.5% ל-36.3%, השיפור המרשים נבע מאיחוד חטיבת הפרמיום אשר הרווחיות הגולמית בה גבוהה יותר.
 • אולם החדשות הטובות הסתיימו בשורת הרווח הגולמי - הוצאות השיווק והמכירה קפצו ב-63% וחלקן במחזור עלה מ-21.1% ל-26.5%, ובכך קוזזה השפעת השיפור ברווחיות הגולמית.
 • בהוצאות ההנהלה והכלליות חלה עליה של 80% וכך נשארנו עם עליה של 8% ברווח התפעולי ועם רווחיות תפעולית של 4.7% לעומת 5.6% במחצית הראשונה של 2016.
 • הזינוק בהוצאות המכירה והשיווק מיוחס לפעילות חטיבת דלתא פרמיום. בחטיבה זאת היוו הוצאות המכירה והשיווק 46% מהמחזור, בדומה לחטיבות האחרות המפעילות רשת חנויות - דלתא ישראל (49.3% ) ושיסר ( 44.5%). בשאר החטיבות היוו הוצאות המכירה והשיווק  10.6% בלבד מהמחזור.

 

להלן דוחות מגזריים של דלתא למחצית הראשונה ולרבעון השני של שנת 2017 באלפי דולר:

 

[להגדלה/הדפסה לחצו על הדוחות]

 

 

ההפסד במגזר דלתא ישראל נובע ברובו מהפסדים מעסקאות מטבע בסך 2.1 מ' דולר. בניטרול עסקאות אלה  הסתכם הרווח התפעולי בדלתא ישראל ב-1.2 מ' דולר לעומת 0.8 מ' דולר אשתקד. בולטת העובדה שרוב הרווח התפעולי נובע ממגזרי דלתא ארה"ב וחטיבה גלובלית פלח שוק עליון, בעוד שהחטיבות הממותגות במלואן, שיסר, דלתא ישראל, ומותגי פרמיום החדשה הניבו רווחים זעומים או אף הפסדים.

 

מה צפוי במחצית השניה של 2017? 

 

נעזר בתחזית החברה לשנת 2017 כולה כדי לחלץ את הרווח הצפוי במחצית השניה של 2017 (סכומים באלפי דולר לפני סעיפים חד-פעמיים. (האות G מתייחסת  ל-Guidance - תחזית החברה):

 

 

שינוי H2/17G H2/16  שינוי H1/17   H1/16 שינוי 2017G 2016 
מכירות   3.1%  693,858  672,949  29.6%  656,142  506,218  14.4%  1,350,000  1,179,167
 מכירות אורגניות

 0%

 564,052  563,949  2.9%  520,948  506,218  1.4%  1,085,000  1,070,167
 רווח גולמי        54.3%  238,044  154,231      391,517
 רווחיות גולמית          36.3%  30.5%      33.2%
 רווח תפעולי  5.6%  57,932  54,846  7.8%  30,568  28,360  6.4%  88,500  83,206
 רווחיות תפעולית    8.3%  8.2%    4.7%  5.6%    6.6%  7.1%
 Ebitda  4.4%  70,900  67,900  14.1%  44,600  39,100  7.9%  115,500  107,000
רווח נקי  10.6%  34,849  31,517  2.9%  16,151  15,700  8.1%  51,000 47,217

 

  

 • המכירות החזויות לשנת 2017 , 1.35 מיליארד דולר, מהוות גידול של 14.4% לעומת שנת 2016.
 • ב-2016 נכללו מכירות חטיבת דלתא פרמיום החל מחודש ספטמבר והן הסתכמו ב- 109 מ' דולר. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו מכירות החטיבה ב-135 מ' דולר. ללא מכירות חטיבת הפרמיום יחול עפ"י תחזית החברה גידול מזערי של 1.4% בשנת 2017, במחצית הראשונה של 2017 חל גידול של 2.9% ובמחצית השניה לא צפוי גידול כלל. 
 • במחצית השניה של 2017 העליה במכירות תהיה נמוכה מאד, גם בשורות הרווח התפעולי וה-Ebitda אין בשורות גדולות, כתוצאה מהשפעת הוצאות המכירה והשיווק.
 • ברבעון השלישי אשתקד אוחדה חטיבת הפרמיום לראשונה בחודש ספטמבר 2016 ומכירות החטיבה הסתכמו ב-29 מ' דולר, כך שברבעון השלישי צפוי עדיין גידול משמעותי במכירות.

שורה תחתונה

 

 • דלתא גליל סובלת מסנטימנט שלילי כלפי ענף הקמעונאות בכלל וההלבשה בפרט  בעיקר בארה"ב כתוצאה מהמעבר לרכישות מקוונות.
 • על בסיס של מכירות אורגניות מצפה החברה לגידול של כ-3% בלבד במכירות ב-2017, ומכירות חטיבת דלתא פרמיום תסתכמנה ב-265 מ' דולר, ירידה של 11% לעומת 2016 על בסיס פרו-פורמה.
 • רכישת חטיבת הפרמיום הניבה תוצאות חיוביות רק בשורות המכירות והרווח הגולמי. הקבוצה לא מיצתה עדיין את תהליכי היעול והסינרגיה בשילוב החטיבה כך שיש פוטנציאל לגידול ברווחי החטיבה והקבוצה כולה.
 • עיקר הרווח התפעולי הוא של חטיבת דלתא ארה"ב והחטיבה הגלובלית, אשר עיקר פעילותן מכירות על בסיס של PL. החטיבות המוכרות בעיקר מוצרים ממותגים מקטינות את הסיכון העסקי, אך עדיין לא סיפקו את הסחורה בתחום הרווח.
 • על בסיס תחזית החברה הרווח בשנת 2017 יסתכם בממוצע ב-51 מ' דולר. שווי השוק של החברה כיום הוא של 2.79 מיליארד ש"ח, 792 מ' דולר על בסיס שע"ח של 3.52 ש"ח לדולר. החברה נסחרת אפוא במכפיל רווח של 15.5.
 • על בסיס רווחי החברה לשנה שהסתיימה ב-30.6.017 נסחרת החברה במכפיל רווח של 16.5.
 • חברה איכותית ראויה להערכתנו להשקעה לטווח ארוך.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


  

 

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על דלתא גליל:
דלתא גליל רבעון ראשון - תוצאות מצוינות לרבעון ותחזית לתוצאות טובות לא פחות לשנה כולה., 23/05/2021
דלתא גליל לאחר שנת 2020 והנפקת דלתא ישראל., 26/04/2021
דלתא גליל ב- 2018 - ממשיכה לצמוח על ידי רכישות. בוחנת רכישה נוספת., 13/03/2019
דלתא גליל - מה תהיה השפעת הרכישה של מותג ההלבשה התחתונה Eminence., 6/05/2018
דלתא בשנת 2016 לאחר רכישת חטיבת ה-Contemporary brands מ- VF Corporation - צמיחה אורגנית שלילית ותחזית לצמיחה אורגנית שלילית גם ב-2017., 10/03/2017
דלתא גליל ברבעון השלישי 2015- המשך צמיחה, השפעה שלילית להתחזקות הדולר, ההתפתחויות בוול-מארט מעוררות דאגה., 1/11/2015
דלתא גליל - התחזקות הדולר השפיעה על תוצאות הרבעון הרביעי.תחזית אנמית לשנת 2015.ומתי תהיה רכישה משמעותית?, 6/04/2015
האנליסטית מיכל אלשייך מלידר העלתה את מחיר היעד למנית דלתא מ-117 ש"ח ל-125 ש"ח., 18/11/2014
דלתא ברבעון השלישי 2014 - ממשיכה לצמוח, אבל יותר לאט., 11/11/2014
דלתא גליל במחצית הראשונה של 2014 - המשך הצמיחה, הפסקת ההתקשרות עם לקוח בארה"ב מהווה תזכורת לסיכונים העסקיים., 29/10/2014
דרונט בניית אתרים