Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פוקס ברבעון הראשון 2013 - המשך בצמיחה הודות לעיתוי חג הפסח ולמכירות אמריקן איגל.

לאחר ריצה של 59% מתחילת השנה, של 90% בשנה האחרונה ו-164% בשנתיים האחרונות השאלה היא האם לא הגיעו מניות החברה פחות או יותר לשיא, למרות התוצאות העסקיות הטובות.
תוצאות הרבעון הראשון מרשימות ביותר ומצביעות על גידול של 41% במכירות, שיפור קל ברווחיות הגולמית, ויותר מהכפלת הרווח התפעולי והרווח הנקי.
1/06/2013

החברה מציינת כי עיקר הגידול נובע מעיתוי חג הפסח - בשנה שעברה חל החג ב-6 באפריל, והשנה ב-25 במרץ.עם ישראל המרבה בקניות לקראת החג הזניק השנה את מכירות הרבעון הראשון ואשתקד את מכירות הרבעון השני.החברה נוקטת במדיניות שמרנית בהסבר לזינוק בתוצאות, אולם יש לציין כי עיתוי החג בימים הראשונים של חודש אפריל כפי שהיה אשתקד השפיע גם על מכירות הרבעון הראשון, והחברה עצמה התייחסה לכך בהסבריה לתוצאות הרבעון הראשון אשתקד.

הבחינה הנכונה של התפתחות עסקי חברה מסוגה של פוקס תהיה בדוח החצי שנתי  הכולל  רבעון אחד חזק ואחד חלש יותר.עם זאת, יש להניח כי הגידול במספר החנויות והתפתחות עסקי המותג אמריקן איגל יגדילו את המכירות והרווח.

התפתחות מספר החנויות

החברה מפעילה נכון למרץ 2013 159 חנויות ביגוד של פוקס (כולל 25 חנויות של פוקס הום) ו-18 חנויות של אמריקן איגל (אשתקד - 152, ו-8 בהתאמה).

נכון לדצמבר 2012 התקשרה החברה בהסכמי שכירות ל-8 חנויות אפנה של פוקס, 3 חנויות פוקס הום, ו-5 חנויות של אמריקן איגל - גידול כולל של 9% במספר החנויות.חנויות אלה תתחלנה לפעול עם השלמת הבניה של מרכזי הקניות בהם הן ממוקמות, או עם פינויין והתאמתן של חנויות קיימות, כך ששיעור הגידול בפועל בשנת 2013 יהיה קטן יותר.

מכירות למ"ר

הגידול במחזור המכירות של החברה מושפע בעיקר מהגידול במספר החנויות, ומהגידול במכירות למ"ר.

בתחום הפעילות של האופנה ואופנת הבית (פוקס, פוקס הום ואמריקן איגל) היו המכירות למ"ר בשנת 2012 17.4 אש"ח לשנה לעומת 15.9 אש"ח בשנת 2011 - גידול נאה של 9.5% אשר נבע כנראה מהשפעת פתיחת הסניפים של אמריקן איגל.הגידול במכירות למ"ר בחנויות זהות אשר לא כללו את חנויות אמריקן איגל היה של 4.8%.

בתחום הפעילות של ללין היה הגידול במכירות למ"ר 4.2%.

תמצית התוצאות

 להלן תמצית התוצאות העסקיות לרבעון הראשון, באלפי ש"ח (דוח מגזרי מצורף בטבלת אקסל - ראה קישור בסיום הסקירה):

סעיף שינוי Q1/13 Q1/12 2012
מכירות 41% 249,480 176,892 924,553
רווח גולמי 46% 138,715 95,130 515,626
רווחיות גולמית

-

55.6% 53.8% 55.8%
רווח תפעולי* 221% 21,630 6,742 97,826
רווחיות תפעולית

-

8.7% 3.8% 10.6%
הוצאות מימון נטו 58% 4,184 2,640 9,588
רווחי חברות בנות, נטו** 28% 5,802 4,516 14,151
רווח נקי המיוחס לחברה 138% 18,020 7,558 81,668

*לפני חלקה של החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.החברה בחרה להציג רווחים אלה כחלק מההוצאות המשפיעות על הרווח התפעולי למרות שמדובר בחלקה של החברה ברווחים לאחר מס ולכן נערך התיאום בטבלה זאת.

**החל משנת 2013 מוצג חלקה של החברה ברווח חברות בנות בהן היא מחזיקה ב-50% לפי שיטת השווי המאזני בשורה אחת.בשנים הקודמות הוצג חלקה של החברה בתוצאות העסקיות של חברות אלה עפ"י שיטת האיחוד היחסי.


הרווחיות הגולמית של פוקס ישראל, ללין ושל החברה כולה השתפרה משמעותית לעומת הרבעון הראשון אשתקד, אולם ירדה בשיעור קל ביחס לשנת 2012 כולה.ברווחיות הגולמית של הפעילות בחו"ל חל שיפור ביחס לרבעון המקביל ולשנת 2012 כולה.

הרווחיות התפעולית של פוקס ישראל ירדה אף היא ביחס ל-2012 כולה, והרווחיות התפעולית של הפעילות בחו"ל השתפרה באופן משמעותי.ברווחיות התפעולית של ללין, והמותגים האחרים (ביליהאוס וסאקס) חל שיפור קל.

כאמור מצורפת לסקירה בסיומה טבלת אקסל ובה פירוט רווחי החברה לפי מגזרי הפעילות בסיום הסקירה.

הרווח והמכפיל עלו - מה יהיה בהמשך?

מנית פוקס עלתה בשיעורים חדים בשנים האחרונות. העליה ניזונה משני מרכיבים - עלייה משמעותית ברווח ועליה משמעותית במכפיל הרווח.נציג להלן את רווחי החברה בשנה שקדמה לסקירות הקודמות ואת מכפילי הרווח:

מועד הסקירה

רווח שנתי*

שווי שוק*

מכפיל רווח

עליה במחיר המניה מאז**

7.10.11

63,052

428,000

6.8

153%

22.6.12

77,539

534,000

6.9

90%

30.5.13

92,130

937,000

10.2

-

* באלפי ש"ח.

**מתואם לחלוקת דיבידנד.

ניתן לראות כי לעלייה ברווח ולעלייה במכפיל הרווח היו השפעות בשיעור דומה על העליה במחיר המניה.להערכתנו מכפיל הרווח לא יוכל לעלות עוד הרבה, ולכן עליה במחיר המניה תצטרך להתמך בגידול בתוצאות העסקיות.

מה חושבים על המניה בכלל פיננסים

בניתוח והערכת שווי של החברה שנערכה על ידי כלל פיננסים ב-17.4.13 הרווח הנקי הצפוי לשנת 2013 הוא של  92 מ' ש"ח, גידול של 8% ובשנת 2014 רווח נקי של 96 מ' ש"ח, גידול של 8% נוספים, ובמצטבר גידול של 17%.בכלל פיננסים סבורים כי המכפיל המתאים לחברה הוא מכפיל של 11 על הרווחים הצפויים ל-2014 כך השווי הכלכלי לחברה הוא של 1,052 מ' ש"ח או 82 ש"ח למניה - גבוה ב-13% ממחיר המניה כיום.

שורה תחתונה

  • נכון לפרסום הסקירה נסחרת מנית פוקס במחיר של 72.79 ש"ח.שווי השוק של החברה הוא 937 מ' ש"ח - גבוה בהרבה משווי השוק של החברה כאשר התחלנו לסקר אותה  - 428 מ' ש"ח, ובנוסף חולקו דיבידנדים בדרך.
  • על בסיס רווחי השנה שהסתיימה ב-31.3.13 נסחרת החברה במכפיל רווח של 10.2.
  • לחברה מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר וניירות ערך המוחזקים לזמן ארוך בסך כולל של כ-172 מ' ש"ח.ללא נכסים אלה ובהתאמת הרווח נטו שהניבו, מכפיל הרווח בו נסחרת החברה הוא 8.7.
  • כפי שניתן לראות בטבלה עליית המניה ניזונה מהקפיצה ברווחים ומהעלייה החדה במכפיל הרווח, ככל שאמון המשקיעים בצמיחת החברה התחזק.
  • מעתה תסתמך התנהגות המניה יותר על התוצאות העסקיות ועל עליה מתונה הרבה יותר במכפיל הרווח.
  • המשקיעים במניות החברה קונים חברה עם סיכויי צמיחה טובים במחיר סביר אך בודאי כבר לא במחיר מציאה, עם סיכוי לצמיחה נוספת על ידי יצוג מותגים נוספים.

  סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

 

לדוח מגזרי של הרבעון הראשון 2013.  לדוח מגזרי של הרבעון הראשון 2013.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראו סקירות נוספות על פוקס ויזל:
פוקס ויזל רבעון שלישי 2017 - צמיחה בכל הפרמטרים, הרחבת פורטפוליו המותגים, והפעלת אתר מקוון., 24/12/2017
פוקס ממשיכה לאסוף מותגים, מנהלת מו"מ לשיווק מותגי Urban Outfitters בישראל., 15/06/2017
פוקס ממשיכה להתרחב - קיבלה זכיון חלקי למותגי Nike בישראל., 30/11/2014
פוקס - קבלת הזכיון למותג מנגו ותכנית אסטרטגית לעתיד., 31/10/2014
פוקס במחצית הראשונה 2014 - הצמיחה תצטרך לחכות לשנת 2015., 3/09/2014
צניחה ברווחי פוקס ברבעון הראשון בעקבות החורף השחון ועיתוי חג הפסח.מדוע לא פורסמה אזהרת רווח?, 17/05/2014
פוקס רבעון שלישי 2013 - המשך הצמיחה, תכנית שאפתנית לשנים הקרובות., 11/12/2013
פוקס מחצית ראשונה 2013 - המשך צמיחה ותכניות לצמיחה נוספת., 2/09/2013
האם המלאי של פוקס גבוה?, 23/08/2013
פוקס ברבעון השלישי - אמריקן איגל הזניקה את המכירות אך הרווח התפעולי עלה בשיעור נמוך יותר., 15/12/2012
דרונט בניית אתרים