Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות שונות, שיעורי היוון שונים לגמרי.

הערכת השווי של נכסים מניבים מחושבת בד"כ כלל על ידי חלוקת ה-N.O.I בשיעור ההיוון  ( Cap Rate).

צמיחה ורווחיות תפעולית מרשימים לחברת פלסאון בשנת 2011.ירידה צפויה בדמי הניהול לקיבוץ מעגן מיכאל.

ברבעון הרביעי של 2011 חלה ירידה בקצב הגידול של מגזר אביזרי החיבור לצנרת, המהווה כ-70% מפעילות החברה.הירידה נובעת בעיקר ממזג האויר ברבעון זה המקשה על עבודות פיתוח, ומהחגים במחצית השניה של חודש דצמבר.
קצב הגידול של ענף הלול המהווה כרבע מפעילות החברה דוקא עלה ברבעון האחרון.
26/04/2012

שנת 2011 כולה היתה שנה מוצלחת ביותר לחברת פלסאון:סך המכירות עלו ב-10%, הרווחיות הגולמית עלתה מ-39% אשתקד ל-42%, והרווח התפעולי זינק ב-47%, עם רווחיות תפעולית גבוהה ביותר של 16%.הרווח הנקי עלה בשיעור נמוך יותר כתוצאה מעליה בהוצאות המימון ובשיעור המס.

מרבית מוצרי הקבוצה הינם תשומות להשקעות בתשתיות להולכת מים, שפכים וכן להולכת גאז.פעילות החברה מושפעת אפוא מהיקף ההשקעות בתחומים אלה, אשר טבעי שתהיינה גדולות יותר באזורים מתפתחים.

במגזר אביזרי החיבור לצנרת מייצרת החברה בעיקר מחברים לצנרת פוליאתילן ופי.וי.סי וברזים.במגזר הלולים מייצרת החברה מערכות שתיה והאבסה ללולים.

להלן תמצית דוח רו"ה לרבעון הרביעי של שנת 2011 ולשנה כולה, באלפי ש"ח:

-

שינוי 2011 2010 שינוי Q4/11 Q4/10
מכירות 10% 975,062 882,816 10% 226,136 205,158
רווחיות גולמית

-

42% 39%

-

41% 38%
רווח תפעולי 47% 139,131 94,766 31% 23,730 18,059
רווחיות תפעולית

-

16% 12%

-

12% 10%
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות 38% 96,099 69,559 5%- 15,520 16,281
רווח כולל מיוחס פרו-פורמה* 103,869 70,552

-

-

* בהתאם להסכמים החדשים בין החברה לקיבוץ מעגן מיכאל בעקבות תיקון 16 לחוק החברות.

בשנת 2011 חלה התאוששות בעסקי החברה בארופה (עליה של 7% במכירות) ובאמריקה (10%), והתאוששות משמעותית יותר בדרא"פ ואוסטרליה (באוקיאניה עלו המכירות ב-31%).המכירות בארופה מהוות 47% מהמכירות, באמריקה 28%, בישראל 11% ובאוקיאניה 11%.החברה מסבירה בדוח הדירקטוריון כי העליה במכירות נובעת מעליה כמותית וכן מהשפעת השינוי בשערי החליפין.

עלות הפולימרים אשר מהווים כ-80% מסך עלות החומרים בהם משתמשת החברה עלו במחצית הראשונה של 2011 וירדו במחצית השניה של השנה.עליית המחיר של הפולימרים במהלך השנה לאחר תהפוכות אלה במחיר הסתכמה ב-2.5%.ברבעון הראשון של 2012 חזרו ועלו המחירים ב-16%.השיפור ברווחיות הגולמית ב-2011 מראה כי החברה מצליחה לגלגל את עליות המחירים על הלקוחות.

מספר נקודות נוספות הראויות לציון במרכיבי הוצאות החברה:

 • 18% מעלות המכר מקורם מקניות שמבצעת החברה מאחרים.החברה אינה מציגה הפרדה דומה בין מכירות מפעילות יצור ומפעילות מסחרית.
 • עמלות ששילמה החברה לסוכנים בחו"ל קפצו ב-59% השנה, ל- 25,037 אלפי ש"ח, והן מהוות כ-12% מסך הוצאות המכירה והשיווק אשר הסתכמו ב-217,169 אלפי ש"ח.החברה לא הסבירה קפיצה זאת.
 • סעיף נוסף הבולט בעליה חריגה הוא שכר ששולם לחברי קיבוץ מעגן מיכאל המועסקים בחברה  ודמי ניהול אשר שולמו לקיבוץ.סעיף זה הסתכם ב-2011 ב-34,114 אלפי ש"ח לעומת 20,395 אלפי ש"ח אשתקד - עליה של 67%.העליה נובעת ככל הנראה מהתוצאות המשופרות אשר גרמו לזינוק דמי הניהול.החל מ-2012 חל הסכם ניהול חדש אשר יחסוך לחברה כסף רב, כפי שעולה מנתוני הפרו-פורמה המוצגים לעיל.

מאזן החברה ל-31.12.2011:

 • סך המאזן הסתכם ב-1,279 מ' ש"ח, מזה הון עצמי בסך 661 מ' ש"ח המהווה 52% ממנו.
 • הרכוש השוטף מסתכם ב-855 מ' ש"ח.הסעיפים העיקריים: נכסים נזילים - 275 מ' ש"ח, חוב לקוחות - 251 מ' ש"ח, מלאי - 281 מ' ש"ח.היקף מלאי זה מבטא כ-6 חודשי מכירה ודרוש עפ"י דיווח החברה על מנת לספק במהירות את הזמנות הלקוחות.
 • נכסים שאינם שוטפים מסתכמים ב-424 מ' ש"ח, בעיקר רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
 • ההתחיבויות השוטפות מסתכמות ב-463 מ' ש"ח.הסעיפים העיקריים : חוב פיננסי לז"ק - 272 מ' ש"ח, ספקים ונותני שירות - 111 מ' ש"ח, זכאים אחרים - 57 מ' ש"ח.
 • ההתחייבויות שאינן שוטפות מסתכמות ב-155 מ' ש"ח, בעיקר חוב פיננסי לז"א בסך 122 מ' ש"ח.

שווי שוק, התנהגות המניה, דיבידנד

 • שווי השוק של החברה נכון למועד הסקירה הוא 958 מ' ש"ח.
 • מנית פלסאון עלתה מתחילת השנה בכ-20% ובשניים עשר החודשים האחרונים בכ-27%.
 • מדד ת"א 100 אשר פלסאון נכללת בו עלה מתחילת השנה ב-8.8% וירד בשנה האחרונה ב-11%.
 • בשנת 2010 חילקה החברה דיבידנד במזומן בסך 47,740 אש"ח ובשנת 2011 בסך 57,288 אש"ח.על בסיס שווי השוק הנוכחי תשואת הדיבידנד אשר שולם ב-2011 היא של כ-6%.

שורה תחתונה

 • החברה נסחרת לפי מכפיל רווח של 10.לפי נתוני הפרו-פורמה אשר הציגה החברה עפ"י הסכמי הניהול החדשים בינה לבין מעגן מיכאל נסחרת החברה במכפיל של 9.2.
 • לחברה נכסים נזילים בסך של  275 מ' ש"ח.מכפיל הרווח בניכוי נכסים אלה וההכנסות בגינן הוא של 7.6, ולאחר התאמה להסכמי הניהול החדשים נסחרת החברה במכפיל של 7.
 • החברה דיווחה כי מכירות הרבעון הראשון של 2012 תהיינה דומות לאלה של הרבעונים השני והשלישי של 2011, כלומר כ-250 מ' ש"ח, דומה למכירות הרבעון הראשון של 2011 ועליה של 11% ביחס לרבעון הרביעי.
 • בשורת המכירות אין לצפות אפוא לעלייה ברבעון הראשון ביחס למקבילו ב-2011.
 • בהתחשב במצבה העסקי והפיננסי של החברה ורמת הרווחיות הנוכחית היא נסחרת במחיר אטרקטיבי כהשקעה לטווח ארוך, אולם אינה חסרת סיכון, בהתחשב במרכיב הגבוה של פעילותה בארופה.
  סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
  לתנאי השימוש באתר.

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על פלסאון תעשיות:
פלסאון ברבעון השני 2012 - עכשו אין ספק שמדובר בשינוי מגמה.שבחים מחברת הדירוג מידרוג., 13/11/2012
פלסאון רבעון ראשון 2012 - התחלה של שינוי מגמה?, 15/06/2012
פלסאון ברבעון שלישי - טוב.אפילו טוב מדי?, 19/12/2011
פלסאון - סקירה ראשונה ותוצאות המחצית הראשונה לשנת 2011, 26/10/2011
דרונט בניית אתרים