Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוטרום רבעון ראשון 2012 - הושלמה תקופה אינטנסיבית של רכישות, כעת יש לבחון את התוצאות.

ברבעון הראשון המשיכה פרוטרום במסע הרכישות בהשקעה כוללת של כ-67 מ' $, מזה 45.8 מ' $ הושקעו ברכישת אטול הסלובנית.מחזורן השנתי של שלוש החברות הוא של כ-90 מ' $, מזה 71.4 מ' $ של אטול.
8/06/2012

לסקירה מקיפה על החברה ופעילותה לחץ כאן.

לאחר שביצעה חמש רכישות בשנת 2011 המשיכה החברה במהלך הרבעון הראשון במסע הרכישות וביצעה רכישות של שלוש חברות נוספות:

 •  Savory Flavors באנגליה תמורת 5.9 מ' $.מחזור המכירות השנתי של החברה הוא של 7.1 מ' $.
 • חברת Etol הסלובנית תמורת 35.4 מ' $.מחזור המכירות השנתי של Etol הוא של 71.4 מ' $.
 • חברת Mylner בברזיל תמורת 15.7 מ' $.מחזור מכירות - 11.4 מ' $. 

להלן התוצאות העסקיות לרבעון הראשון של 2012 באלפי $:

דוח מגזרי

-

שינוי 1-3/12 1-3/11 2011
פעילות הטעמים מכירות 35.9% 108,966 80,211 369,894

-

רווח תפעולי 25.0% 14,002 11,204 46,811

-

רווחיות תפעולית

-

12.8% 14.0% 12.7%
 חומרי גלם מכירות (4.3%) 37,468 39,137 145,008

-

רווח תפעולי (33.1%) 3,646 5,451 11,745

-

רווחיות תפעולית

-

9.7% 13.9% 8.1%

לחברה כולה

-

מכירות 24.9% 151,217 121,033 518,443
רווח גולמי 20.3% 54,932 45,663 188,577

-

רווחיות גולמית

-

36.3% 37.7% 36.4%

-

רווח תפעולי 7.3% 17,837 16,628 58,664

-

רווחיות תפעולית

-

11.8% 13.7% 11.3%

-

Ebitda 16.3%

 25,000

21,500 80,400
. רווח נקי* 2.8% 13,501 13,131 42,031

תזרים מזומנים

-

תזרים תפעולי

-

17,690 2,799 35,575

-

תזרים השקעות

-

67,608 11,246 107,279

-

דיבידנד ששולם

-

-

-

3,380

*חלק המיעוט ברווח הנקי אפסי או זניח.

 • הרכישות שבצעה החברה בשנת 2011 ורבעון הראשון של 2012 תרמו מכירות של 27.6 מ' $ בתחום הטעמים, ו-31.4 מ' $ לסך המכירות.
 • הרכישות שבוצעו ברבעון הראשון תרמו 18.6 מ' $ לסך המכירות ו-2.9 מ' $ לרווח הנקי.ללא תרומה זאת גדלו המכירות ב-9.6% ואילו הרווח הנקי ירד ב-19.3%.
 • הרווח התפעולי הושפע מגידול בהוצאות מכירה ושיווק, מחקר ופיתוח של 25.7%, בהוצאות הנהלה וכלליות - 46.5%, ומהכנסות אחרות בסך של 1.18 מ' $ בהשוואה להוצאות אחרות זניחות אשתקד.החברה לא נתנה הסבר מפורט לשינויים, בעיקר בהוצאות הנהלה וכלליות, וציינה כי בהוצאות נכללה הוצאה חד-פעמית בסך 1.1 מ' $ בגין רה-ארגון והכנסה אחרת נטו בסך כ-1.3 מ' $ הנובעת בעיקר ממוניטין שלילי ברכישת אתול הסלובנית. 
 • הגידול בתזרים המזומנים התפעולי ברבעון נובע מעלייה בהון החוזר התפעולי ברבעון המקביל.
 • השקעותיה של החברה ברכישת חברות ממומנות מגידול בחוב הפיננסי מהמגזר הבנקאי, אשר הסתכם ב-223.9 מ' $ לעומת  67.1 מ' $ אשתקד ו-141.7 מ' $ בדצמבר 2011.יחס ההון העצמי לסך המאזן ירד מ-68% אשתקד ל-61% בדצמבר ול-53% במרץ.מתוך החוב הפיננסי בסך 224 מ' $, מחצית היא לזמן קצר ותפרע במהלך השנה הקרובה, כ-34% בשנה השניה, והיתרה, 16% מהחוב בשנים שלוש וארבע.מבנה זה יאלץ את החברה לעסוק במיחזור החוב - לא ברור מדוע רכישות אסטרטגיות אינן ממומנות בהלואות לזמן ארוך.

שורה תחתונה

 • שווי השוק של החברה נכון למועד הסקירה הוא 2.13 מיליארד ש"ח, עליה של 10.3% מתחילת השנה.החברה נסחרת במכפיל רווח של 12.9 ובמכפיל Ebitda של 6.5.
 • מבנה החוב של החברה יחייב מיחזור חוב מהותי כבר השנה- כאמור, לא ברור מדוע רכישות אסטרטגיות אינן ממומנות בהלואות לזמן ארוך.
 • לאחר שהחברה השלימה תקופה של 15 חודשים עם רכישות אינטנסיביות, יש לבחון את הסינרגיה והצמיחה שיניבו רכישות אלה.
  סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על פרוטרום:
באיזה מחיר נסחרת פרוטרום ביחס לחברות הגדולות בתחומה?, 6/05/2018
פרוטרום: זה אומר - קנו, וזה אומר - מכרו., 11/04/2014
פסגות הפכה לבעלת ענין בפרוטרום., 10/04/2014
פרוטרום במחצית הראשונה של 2012 - גידול מרשים במכירות וברווח התפעולי, גידול מתון ברווח הנקי., 3/11/2012
פרוטרום במסע רכישות - האם תהפוך מרוכשת לנרכשת?, 21/02/2012
דרונט בניית אתרים