Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנפקת זכויות בחברת אשלד - האם הצעד הבא יהיה הצעת רכש על ידי אשטרום?

חברת אשלד פרסמה דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות של 6,717,920 מניות במחיר של 5.95 ש"ח למניה.
היקף ההנפקה חריג בהיקפו - בהנחה שהזכויות ינוצלו במלואן תהווינה המניות המונפקות כ-31% מהון המניות.
25/09/2012

בהתאם לתנאי ההנפקה לכל בעל מניות המחזיק ב-9 מניות תהיה זכות לקנות 4 מניות במחיר של 5.95 ש"ח למניה.לאחר פרסום ההצעה ירד מחיר המניה ב-12.5%  מ-8 ש"ח ל-7 ש"ח והמשיך לרדת 6.58 ש"ח.שער המניה אקס זכויות הוא 6.3 ש"ח. אם תהיה היענות מלאה להנפקת הזכויות יכנסו לקופתה של החברה כ-40 מ' ש"ח, אולם עשויות להיות לה גם השפעות אחרות:

אשטרום נכסים מחזיקה כיום ב-60.3% מהון המניות של החברה וב-64.5% מזכויות ההצבעה (ההפרש נובע מכך שחברה בת של אשלד מחזיקה ב-6.53% מהון המניות אך ללא זכויות הצבעה).משקיעים מוסדיים (הראל ומיטב) מחזיקים ב-14.23% מהון המניות וב-15.3% מזכויות ההצבעה.יתרת המניות מוחזקות בידי הציבור  - 18.9% מההון ו-20.2% מזכויות ההצבעה.

להיענות להנפקת הזכויות תהיה השפעה מהותית על הרכב הבעלות.נציג להלן את הרכב זכויות ההצבעה בחברה לאחר ההנפקה במספר הנחות לגבי היענות בעלי המניות (כזכור, אשטרום הודיעה כי תנצל את מלוא זכויותיה בהנפקת הזכויות):

מצב זכויות ההצבעה אשטרום מוסדיים ציבור סה"כ
כיום 64.5% 15.3% 20.2% 100%
אין היענות כלל (ציבור+מוסדיים) 72.4% 11.9% 15.7% 100%
היענות המוסדיים בלבד 68.8% 16.3% 14.9% 100%
היענות מוסדיים+מחצית מהציבור 66.6% 15.7% 17.7% 100%

לפני שנתיים וחצי, במרץ 2010 פרסמה חברת אשטרום נכסים הצעת רכש מלאה למניות חברת אשלד במחיר של 6.65 ש"ח למניה.ההיענות להצעת הרכש היתה זניחה (פרט לחברה בת של אשטרום נכסים) וההצעה נכשלה.למעבר לסקירות על הצעת הרכש ותוצאותיה לחץ כאן.

רצונה של אשטרום לרכוש את מניות הציבור ולהפוך את החברה לפרטית מובן, שכן פעילותה של אשלד, נכסים מניבים,  זהה לפעילותה של אשטרום שעיקר עסקיה בתחום הנדל"ן.

על אשלד בקצרה

 • פעילותה העיקרית של אשלד היא השכרת מבני תעשיה, ועפ"י נתוניה היא מהמובילות במשק בתחום זה.בבעלות החברה מבני תעשייה בשטח של 191 אלף מ"ר אשר שווים ההוגן ב-30.6.12 הוא כ-451 מ' ש"ח, מזה הושקעו במחצית הראשונה של השנה 58 מ' ש"ח.
 • נכון ל-31.12.11 הסתכמו השקעות החברה בנדל"ן ב-409 מ' ש"ח, מזה נדל"ן מניב בשווי 375 מ' ש"ח ששטחו 171 א' מ"ר.מתוך שטח זה הושכרו בפועל 160 אלפי מ"ר. .בנוסף לנדל"ן המניב נכון ל-31.12.11 לחברה נדל"ן המיועד לבניה בסך 34 מ' ש"ח.
 • במהלך הרבעון השני של השנה רכשה החברה נכס מניב בהשקעה של 58 מ' ש"ח.דמי השכירות השנתיים מנכס זה יהיו 5.3 מ' ש"ח.
 •  ב-2011 הסתכם ה-N.O .I בסך 27.9 מ' ש"ח - תשואה של 7.4% על סך הנדל"ן המניב.
 • במחצית הראשונה של 2012 הסתכם ה-N.O.I ב-14.9 מ' ש"ח.
 • ה-FFO בשנת 2011 הסתכם ב-8.2 מ' ש"ח.בדוחות הרבעוניים בשנת 2012 לא פרסמה החברה את נתון ה-FFO.
 • מאזן החברה ל-30 ביוני מסתכם ב-493 מ' ש"ח, מזה כאמור נדל"ן להשקעה 451 מ' ש"ח.
 • הונה העצמי של החברה מסתכם ב-234 מ' ש"ח, 47% מהמאזן.
 • שווי שוק של החברה למועד הסקירה - 95 מ' ש"ח, 41% מההון העצמי.

שורה תחתונה

 • בולט ביותר היחס הנמוך בין שווי השוק להון עצמי.
 • מצב זה נובע בעיקר מהתשואה הנמוכה להון העצמי.עם FFO שנתי של כ-9 מ' ש"ח בממוצע (8.2 מ' ש"ח ב-2011 ו-10.2 מ' ש"ח ב-2010) תשואת ה-FFO להון העצמי היא של כ-4% בלבד. 
 • תשואת ה-FFO לשווי השוק של החברה היא כ-9.5% - עדיין נמוך בהשוואה לחברות נדל"ן מניב אחרות (בחברת אמות, לדוגמא, תשואת ה-FFO היא של 12.7%).
 • הסיבה לתשואה הנמוכה נעוצה בעיקר בהוצאות ההנהלה הגבוהות ביחס להיקף עסקי החברה - 17% בשנת 2011 ו-23% במחצית הראשונה של 2012.
 • הנפקת הזכויות תביא ככל הנראה לגידול באחוז ההצבעה של חברת האם אשטרום.
 • יתכן כי בעקבות כך תפרסם אשטרום הצעת רכש מלאה על מנת לרכוש את יתרת החזקות הציבור.אם הנחה זאת תתממש עשויה להיווצר הזדמנות לרווחי הון.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לרכוש ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על אשלד:
היענות כמעט מלאה להנפקת הזכויות של חברת אשלד., 2/11/2012
דרונט בניית אתרים