Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סנו בשנת 2011 - המשך מגמת העליה במכירות לצד הירידה ברווח התפעולי.

השנתיים האחרונות בסנו הוכיחו כי לא רק חברות מזון ורשתות שיווק נפגעו מהתייקרות חומרי הגלם, מלחץ המחאה החברתית על המחירים, ומהצורך להשקיע יותר בהוצאות מכירה ושיווק.
בשנתיים אלה עלו המכירות בשיעור של 21%, בעיקר הודות לרכישת מותגי קרליין, אולם הרווח התפעולי דוקא ירד באותו שיעור בדיוק.
12/04/2012

בשנת 2011 נמשכה מגמת הקיטון ברווחי מגזר מוצרי הניקוי והגידול במגזר הטואלטיקה.מגזר מוצרי הנייר (הכולל בעיקר חיתולים חד פעמיים) גדל גידול קל אך הרווח בו ירד והרווחיות התפעולית שלו ממשיכה להיות מזערית.תחום המוצרים האחרים ממשיך להשתפר במכירות וברווח.

הירידה ברווחי מגזר הניקוי נובעת מהתייקרות חומרי הגלם ומהלחץ על המחירים אשר אינו מאפשר להעלותם, ומגידול בהוצאות התפעול.

בתחום הטואלטיקה הגידול במכירות וברווח נובע מגידול אורגני של מותגי קוסמופארם אך בעיקר ממוצרי קרליין אשר בשנת 2010 נמכרו רק החל מחודש מרץ.

בחלקי השוק של החברה במגזרי הפעילות השונים לא נרשמו שינויים משמעותיים - במוצרי הניקוי 34% (אשתקד 35%), מוצרי נייר - 16% (ב"ש), טואלטיקה - 19% (ב"ש).

מכירות החברה בחו"ל הסתכמו ב-145.2 מ' ש"ח לעומת 128 מ' ש"ח אשתקד.המכירות בחו"ל מהוות כ-10% מהמחזור.

כדי לעקוב אחר המגמה בתוצאות החברה נשווה בין תוצאות שנת 2011 לשנת 2009 אשר בה לא נמכרו עדיין מוצרי קרליין במגזר הטואלטיקה.השוואה זאת מורה על ירידה חדה ברווח וברווחיות התפעולית במגזרי מוצרי הניקוי והנייר, ועל עליה חדה במחזור וברווח הגולמי ועל עליה ברווח התפעולי במגזר הטואלטיקה.

עם זאת, הרווחיות התפעולית במגזר הטואלטיקה ירדה כתוצאה מעליה חדה בהוצאות התפעול - מול עליה של 70.3 מ' ש"ח ברווח הגולמי, נרשמה עליה של 57.2 מ' ש"ח בהוצאות התפעול, כך שהרווח התפעולי במגזר זה גדל ב-13.2 מ' ש"ח בלבד.

להלן תוצאות הפעילות לפי מגזרים, באלפי ש"ח:

דיווח מגזרי

מוצרי ניקוי מוצרי נייר  טואלטיקה  אחרים סה"כ

מכירות שנת 2011

564,354 278,781 332,911 233,328 1,409,374

מכירות שנת 2010

563,495 267,144 296,759 212,598 1,339,996
מכירות שנת 2009 572,471 260,832 148,674 181,511 1,163,488

שינוי במכירות 2011/2010

-

4.4% 12.2% 9.8% 5.2%
רווח גולמי 2011* 214,455 75,271 129,835 44,332 464,733
רווח גולמי 2010* 225,398 74,800 121,671 38,268 458,877
רווח גולמי 2009* 240,438 78,250 59,470 32,672 410,285
רווחיות גולמית 2011 38% 27% 39% 19% 33%
רווחיות גולמית 2010 40% 28% 41% 18% 34%
רווחיות גולמית 2009 42% 30% 40% 18% 35%
שיעור הוצאות תפעול 2011 26.9% 24.2% 28.4% 13.6% 24.6%
שיעור הוצאות תפעול 2010 25.5% 24.7% 32.7% 13.8% 24.7%
שיעור הוצאות תפעול 2009 24.6% 22.5% 25.1% 13.0% 22.1%
רווח תפעולי שנת 2011 62,578 7,913 35,194 12,485 118,170
רווח תפעולי שנת 2010 81,914 8,778 24,726 8,888 124,306
רווח תפעולי שנת 2009 99,304 19,452 22,018 9,002 149,776
שינוי בתפעולי 2011/2010 23.6%- 9.9%- 42.3% 40.5% 4.9%-
רווחיות תפעולית  2011 11.1% 2.8% 10.6% 5.4% 8.4%
רווחיות תפעולית  2010 14.5% 3.3% 8.3% 4.2% 9.3%
רווחיות תפעולית 2009 17.4% 7.5% 14.9% 5% 12.9%

*מבוסס על שיעור הרווחיות הגולמית שצוינה על ידי החברה ולכן לא מדויק לגמרי.

להלן תוצאות הפעילות לחברה כולה, באלפי ש"ח:

סעיף שינוי 2011 2010 2009 שינוי Q4/11 Q4/10
הכנסות ממכירות: 5.2% 1,409,374 1,339,996 1,163,488 4.1%- 344,154 358,888
רווח גולמי: 1.3% 464,733 458,877 410,285 17%- 104,459 125,865
רווחיות גולמית:

-

33% 34% 35%

-

30.3% 35.1%
הוצאות תפעול 3.6% 346,563 334,571 260,509 6.5%- 87,257 93,321
רווח תפעולי: 4.9%- 118,170 124,306 149,776 47%- 17,202 32,544
רווחיות תפעולית:

-

8.4% 9.3% 12.9%

-

5% 9.1%
Ebitda 3.4%- 141,100 145,996 167,853

-

-

-

הכנסות מימון:

-

2,647 2,874 2,961

-

559 32
הוצאות מימון:

-

6,673 4,073 6,117

-

1,743- 3,604-
רווח לפני מסים על ההכנסה: 7.3%- 114,144 123,107 146,620 45%- 16,018 28,972
רווח נקי:

5.4%-

88,217 93,265 109,323 34.1%- 15,163 23,019
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות: 8.4%- 88,370 96,455 106,232 34.9%- 14,978 23,001
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: 83.8%- 15,770 97,422 121,106 -

-

-

 • בין השנים 2009-2011 עלו המכירות בשיעור של 21%, אך סך הרווח התפעולי בשנים אלה ירד ב-21%.
 • הירידה ברווח התפעולי למרות העליה במכירות נובעת מכך שהרווח הגולמי גדל ב-54.4 מ' ש"ח, אך הוצאות התפעול גדלו ב-86.1 מ' ש"ח(!).
 • בעיקר גדלו הוצאות המכירה והשיווק - פרסום, סדרנות, שכר ועמלות הפצה.עיקר הגידול בהוצאות התפעול חל במגזר הטואלטיקה (ראה לעיל).
 • הירידה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נובעת מהירידה ברווח הנקי ובעיקר מעליה באשראי לקוחות ובמלאי, אשר לוותה בירידה דוקא בהתחיבויות לספקים ולנותני שירות.

מאזן החברה ל-31.12.2011

 • מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר הסתכמו ב-133.3 מ' ש"ח לעומת 187.2 מ' ש"ח ב-2010.הירידה נובעת מתזרים תפעולי נמוך, לצד השקעה ברכוש קבוע רכוש קבוע ומוניטין וחלוקת דיבידנד. 
 • ההון החוזר התפעולי הסתכם ב- 297.3 מ' ש"ח (21% מהמכירות) בהשוואה ל-199.6 מ' ש"ח אשתקד (14.2%).עיקר הגידול נובע מגידול במלאי וכן בלקוחות ומירידה בהתחיבויות לספקים ונותני שירות.
 • החברה לא נתנה הסבר לעליה בשיעור ההון החוזר התפעולי מהמכירות, ובעיקר לגידול במלאי.
 • הרכוש הקבוע הסתכם ב-235 מ' ש"ח.נכסים בלתי מוחשיים, מוניטין ומסים נדחים הסתכמו ב-54 מ' ש"ח.
 • סך המאזן הסתכם ב-1,007 מ' ש"ח, ההון העצמי ב-647 מ' ש"ח (64%) והתחיבויות לז"א ב-17.3 מ' ש"ח.

שווי שוק ותשואת המניה

 • שווי השוק של החברה נכון למועד פרסום הסקירה הוא 953.1 מ' ש"ח (בניטרול מניות החברה המוחזקות על ידי חברה בת).
 • מתחילת השנה עלו מניות סנו ב-1.6% לבד, ובשניים עשר החודשים האחרונים ירדו ב-16.3%.
 • מחזורי המסחר במניות החברה אפסיים, גם לאחר שמונה למניות החברה עושה שוק.

דיבידנד במזומן

בשנת 2011 חילקה החברה לבעלי המניות 39.3 מ' ש"ח (בניכוי דיבידנד למניות המוחזקות על ידי חברה מאוחדת).סכום זה מהווה תשואת דיבידנד של 4.1% על בסיס שווי השוק הנוכחי של החברה.

שורה תחתונה

 • בבחינת התוצאות בשלוש השנים האחרונות בולטת הנסיגה במגזר הניקוי והגידול במגזר הטואלטיקה.
 • עם זאת, בשורת הרווח התפעולי התרומה של מגזר הטואלטיקה נמוכה באופן משמעותי מתרומתה לגידול במכירות וכתוצאה מכך הרווח התפעולי של החברה ירד ברציפות בשנתיים האחרונות.
 • נראה כי החברה מושפעת מאד מהתיקרות חומרי הגלם ומאי יכולתה להעלות מחירים בהתאם, וכן מגידול משמעותי בהוצאות המכירה, בעיקר במגזר הטואלטיקה.
 • למרות זאת, על בסיס רווחי שנת 2011 נסחרת עדיין החברה במכפיל רווח נוח של 10.8.בניכוי הנכסים הנזילים נסחרת החברה במכפיל רווח של  9.3.
 • כאמור, הסחירות במניות החברה היא זניחה, ונראה כי מצבה הפיננסי האיתן של החברה אינו מדרבן אותה להידוק הקשר עם שוק ההון.
 • כמו כן יש לשים לב למבנה הבעלות על החברה (אשר יש לו השפעה גם על הנאמר בסעיף הקודם): משפחת לנדסברג מחזיקה ב-85% מהמניות, משקיעים מוסדיים מחזיקים ב-9.95%, והציבור מחזיק ב-3.74% בלבד.האם מבנה זה יתקיים עוד שנים רבות, או שמשפחת לנדסברג תעדיף לממש חלק מהחזקותיה ולהפגש עם מאות מליוני שקלים במזומן?

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. מנחם (16/04/2012 08:54:34)
2. חנן צוויק, עורך האתר. (17/04/2012 11:42:17)
ראה סקירות נוספות על סנו:
סנו רבעון שלישי 2020 - רווחי החברה ממשיכים לעלות, אך מנית סנו דוקא יורדת., 28/12/2020
סנו - גם חברות "משעממות" לא מאכזבות., 19/10/2020
סנו - סטגנציה בפעילות אך זינוק ברווחים., 3/11/2017
דרונט בניית אתרים