Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות שונות, שיעורי היוון שונים לגמרי.

הערכת השווי של נכסים מניבים מחושבת בד"כ כלל על ידי חלוקת ה-N.O.I בשיעור ההיוון  ( Cap Rate).

הצעת רכש נוספת למניות ברן - המחיר עלה אך השוק סקפטי.

לאחר כשלון הצעת הרכש בחודש יולי לא בזבזה חברת Garapa B.V זמן רב ויצאה בהצעת רכש נוספת, במחיר של 29.5 ש"ח הגבוה במקצת מהמחיר בהצעת הרכש הקודמת, 29 ש"ח.
1/09/2012
הצעת הרכש הקודמת

ב-10 ביוני פרסמה גרפה הצעת רכש מלאה במחיר של 23 ש"ח.מחיר זה הועלה ב-5 ביולי ב-26% ל-29 ש"ח, וב-16 ביולי הודיעה החברה כי מאיר דור שהחזיק באותה עת ב-19.18% ומכהן כמנהלה הכללי נענה להצעת הרכש.ב-23 ביולי הודיעה החברה כי ההיענות להצעת הרכש היתה חלקית ולא אפשרה רכישת מלוא מניות הציבור.

לסקירת הצעת הרכש הקודמת לחץ כאן.

תנאי הצעת הרכש הנוכחית

להלן עיקר תנאי הצעת הרכש:

 • ההצעה מופנית לבעלי 6,405,958 מניות המהוות 74.71% מהון המניות של החברה.ביתרת המניות מחזיקה המציעה.
 • המחיר המוצע למניה הוא 29.5 ש"ח.היקפה הכספי של השקעת המציעה בהצעת הרכש עפ"י מחיר זה הוא 189 מ' ש"ח.
 • תוקפה של הצעת הרכש והתחייבות המציעה לרכישת מניות הניצעים מותנות בהשגת שיעור ההיענות הדרוש לקיבול הצעת רכש מלאה בהתאם לסעיף 337 לחוק החברות.כלומר, שיעור היענות אשר בעקבותיו תחזיק המציעה ב-95% לפחות ממניות החברה ותוכל לבצע רכישה כפויה על השאר.יש לציין כי שיעור החזקה זה של 95% מותנה בכך שלפחות 50% מהניצעים אשר נענו להצעה אינם בעלי ענין אישי בה.מאיר דור נחשב לבעל ענין אישי בהצעה אולם גם אם יענה לה יהיה שיעור הנענים שיש להם ענין אישי נמוך מ-50%.כיום החזקתו של מאיר דור היא של 19.04% מהון המניות.
 • מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש הוא 5 בספטמבר.

יש לציין כי מאיר דור נענה כאמור להצעת הרכש הראשונה במחיר של 29 ש"ח, אולם מפרט הצעת הרכש הנוכחי אינו מתייחס להיענותו להצעה זאת.

בעלי המניות
 • לחברה שני בעלי ענין הנחשבים לבעלי שליטה בה - מאיר דור, אחד ממיסדי החברה המכהן כמנכ"ל החברה, המחזיק ב-19.04% מהון המניות, וחברת Garapa, המציעה, המחזיקה ב-24.75% מהון המניות של החברה. 
 • 80% מהבעלות על חברת Garapa היא בידי אלכסנדר נסיס, אחד מאנשי העסקים העשירים ברוסיה,  ו-20% בידי יוסי ריגר ומשפחתו.בין החברה לנסיס שיתופי פעולה ברמות שונות:
  • לחברה ולחברת I.C.T הנשלטת על ידי אלכסנדר נסיס חברה בת משותפת בחלקים שווים, I.C.M העוסקת בפרויקטים הנדסיים ברוסיה, בעיקר עבור חברות בשליטתו של נסיס.בשנת 2011 הסתכם היקף עסקיה של ברן ברוסיה עם בעלי ענין, ככל הנראה עם נסיס בכ-43 מ' ש"ח.היקף העסקים ברוסיה באותה שנה הסתכם בכ-49 מ' ש"ח.
  • בין החברה לבין Garapa נחתם באפריל 2008 הסכם בראשי תיבות (?) לפיו תרכוש ברן בשנת 2015 (!) את מניות נסיס ב-I.C.M ותקצה מניות לנסיס בברן עצמה.בהסכם החלפת המניות נקבע כי שיעור המניות אשר תקצה ברן יקבע על פי נוסחה אשר תשקלל את רווחי הקבוצה מפעילות ברוסיה וקזסחטן במהלך השנים 2012-2014.כמו כן נקבע בהסכם כי מיום 1.1.2008 ואילך תהיה ברן זכאית למלוא (100%) הרווח של I.C.M.
  • בד בבד נחתם הסכם בראשי תיבות בין מאיר דור לבין GARAPA לפיו תשמר זכותו של דור למינוי רוב הדירקטורים בברן.
  • שני ההסכמים מותנים באישור הסכם החלפת המניות על ידי ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית, וכן בקיום הליכים כפי שידרשו על פי סעיף 328 לחוק החברות.סעיף זה מחייב הצעת רכש מיוחדת לרכישת מניות אשר בעקבותיה תעלה החזקת הרוכש לשיעור העולה על 45%.
 • חברת מנורה מחזיקה עבור פוליסות, קופות גמל וקרנות נאמנות ב-10.08% מזכויות ההצבעה בחברה.
 • יתרת המניות מוחזקות על ידי הציבור.
על חברת ברן

קבוצת ברן עוסקת  במתן שירותי הנדסה לפרויקטי ביצוע ותיכנון. פעילות זאת מתבצעת בישראל ובחו"ל בתחומי תיכנון ההנדסי, תשתיות תקשורת, תחבורה ואנרגיה ופיתוח.בנוסף לחברה פעילות בתחום שונה לגמרי - יצור ושיווק מוצרי מזון וסחורות ותוספי הזנה לבקר ולבעלי חיים.עד לשנת 2010 היתה לחברה פעילות גם בתחום הנדל"ן המניב והיזמי אשר נמכרה באותה שנה.השנה מסיימת החברה פרויקט יזמי בקנדה ונראה שבכך תסתיים פעילותה החברה בתחום הנדל"ן.

בשנת 2011 הכנסות החברה בישראל היוו 61% מההכנסות, באירופה 26%, ארה"ב וקנדה 7%, ובאזורים אחרים 5%.

בין לקוחותיה הבולטים בישראל - כי"ל, רכבת ישראל, מע"ץ, פטרו ישראל, בז"ן, כרמל אולפינים, בתי הזיקוק באשדוד.

הצעת הרכש הקודמת פורסמה יום אחד בלבד לאחר שהחברה דיווחה על הסכם עם החברה הסינית ZTE העוסקת בהתקנות בתחום התקשורת.עפ"י ההסכם תוכל החברה לשמש כקבלן התקנות ראשי לתשתיות תקשורת לכל הפרויקטים של ZTE בעולם, בכפוף לחתימה על הסכמים ספציפיים לכל פרויקט בנפרד.מחזור פעולתה של ZTE הוא כ-14 מיליארד דולר, היא פועלת ב-140 מדינות ומעסיקה 70,000 עובדים.החברה לא דיווחה מאז על התפתחויות הקשורות להסכם זה.

תוצאות עסקיות

במחצית הראשונה של 2012 הסתכמו הכנסות החברה ב-662.5 מ' ש"ח לעומת 474.4 מ' ש"ח אשתקד.בהכנסות השנה נכללו 102.2 מ' ש"ח מגמר פרויקט נדל"ן בקנדה.מלבד מגזר הנדל"ן גדלו הכנסות החברה גם בשאר המגזרים, ובעיקר במגזר התקשורת.

הכנסות מגזר התקשורת הסתכמו במחצית הראשונה ב-260 מ' ש"ח, מגזר ההנדסה ב-128 מ' ש"ח, מגזר הטכנולוגיות ב-13 מ' ש"ח ומגזר שיווק המזון ב-152 מ' ש"ח.מגזר הנדל"ן הניב הכנסות של 102 מ' ש"ח מזה 95 מ' ש"ח ברבעון הראשון.

צבר ההזמנות במגזר ההנדסה נכון ל-31.12.2011 הסתכם ב-415 מ' ש"ח, מזה לביצוע ב-2012 בסך 227 מ' ש"ח.נכון ל-2010 הסתכם צבר ההזמנות ב-178 מ' ש"ח, לביצוע ב-2011 בסך 163 מ' ש"ח.בתחומים האחרים אופי ההסכמים אינו מאפשר התייחסות לצבר הזמנות.יש לציין כי חלק נכבד מהגידול בצבר ההזמנות הוא בחוזים ברוסיה.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם ב-44.7 מ' ש"ח לעומת 20.9 מ' ש"ח אשתקד.עיקר הגידול היה במגזר ההנדסה (22.8 מ' ש"ח לעומת 13.7 מ' ש"ח) והנדל"ן (19.5 מ' ש"ח השנה).במקביל נרשם גידול בהפסד התפעולי במגזר ה"אחרים" (15.4 מ' ש"ח השנה לעומת 7.4 מ' ש"ח אשתקד).

מגזר "האחרים" כולל שרותים ופעילויות שונות אשר אינן נכללות בשאר המגזרים.החברה מסבירה את ההפסד הכבד במגזר זה בתשלומים והפרשות בקשר לעזיבות ומענקים והפרשות לנושאים משפטיים -  מעורפל מאד ביחס להפסד כה כבד.

ללא מגזר הנדל"ן הסתכם הרווח התפעולי ב-25.2 מ' ש"ח לעומת 20.9 מ' ש"ח אשתקד.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב- 19.1 מ' ש"ח לעומת 1.2 מ' ש"ח אשתקד.הפער הגדול נובע מהגידול ברווח התפעולי שהוא ברובו חד פעמי ממגזר הנדל"ן, ומירידה בהוצאות המימון נטו  כתוצאה מהיררידה בהיקף האשראי בעיקר בעקבות סיום הפרויקט בקנדה וכן כתוצאה מהתחזקות הדולר.

ברבעון השני בו היתה תרומת מגזר הנדל"ן זניחה הסתכם הרווח התפעולי ב-17.6 מ' ש"ח לעומת 12.9 מ' ש"ח אשתקד.ההפסד התפעולי במגזר האחרים הסתכם ב-5.4 מ' ש"ח לעומת 5.9 מ' ש"ח אשתקד.הרווח הנקי ברבעון זה הסתכם ב-8.6 מ' ש"ח לעומת 585 אש"ח בלבד אשתקד, גם כאן כתוצאה מירידה דרסטית בהוצאות המימון.

מאזן החברה נכון ל-30.6.12  הסתכם ב-760 מ' ש"ח, מזה הון עצמי בסך 256 מ' ש"ח (34%).

שורה תחתונה
 • ממחיר הצעת הרכש, 29.5 ש"ח, נגזר לחברה שווי של כ-253 מ' ש"ח.
 • מחיר המניה בעת פרסום הסקירה הוא 27.46 ש"ח, שווי השוק של החברה הוא 235.5 מ' ש"ח - נמוך בכ-7% ממחיר הצעת הרכש.יתכן ובשוק שורר חשש שהצעת הרכש לא תצליח גם הפעם.
 • הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם ב-19.1 מ' ש"ח, אולם ברבעון הראשון נכלל רווח מהשלמת פרויקט נדל"ן בקנדה ולא ניתן להפריד את השפעתו על הרווח הנקי.ברבעון השני בו השפעת סיום הפרויקט היתה זניחה הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ב-8.3 מ' ש"ח.אם נתבסס על תוצאות רבעון זה מכפיל הרווח הנגזר מהצעת הרכש הוא מכפיל רווח נמוך ביותר של 7.6.
 • מבלבלת מאד העובדה שמאיר דור, מנכ"ל החברה, נענה להצעת הרכש הקודמת אך לא לנוכחית.
 • כמו כן, החברה לא נתנה כל מידע נוסף ביחס להסכם עם חברת ZTE.
 • וכן, אין מידע מספיק לאופיים של ההפסדים הכבדים במגזר "האחרים".אם הפסדים אלה הם בעלי אופי חד פעמי, מכפיל הרווח בהצעת הרכש נמוך הרבה יותר.
 • לדעתנו אין להיענות להצעת הרכש במחיר הנוכחי.
   סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
  לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על הצעןת רכש לברן:
הצלחה להצעת הרכש המיוחדת למניות ברן., 23/10/2013
שוב הצעת רכש בברן, הפעם מיוחדת.מאיר דור הופך ממוכר לקונה., 7/10/2013
הסקפטים צדקו - הצעת הרכש של אלכסנדר נסיס למניות ברן נכשלה פעם נוספת., 6/09/2012
הצעת הרכש למניות ברן מעלה מספר תהיות., 8/06/2012
דרונט בניית אתרים