Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות שונות, שיעורי היוון שונים לגמרי.

הערכת השווי של נכסים מניבים מחושבת בד"כ כלל על ידי חלוקת ה-N.O.I בשיעור ההיוון  ( Cap Rate).

שוב הצעת רכש בברן, הפעם מיוחדת.מאיר דור הופך ממוכר לקונה.

לאחר שתי הצעות רכש שכשלו בשנת 2012 שוב עומדת בפני בעלי המניות של ברן הצעת רכש, אלא שהפעם הצטרף למציעים מאיר דור, יו"ר הדירקטוריון, וההצעה היא למניות המייצגות 5.14% בלבד מזכויות ההצבעה.לא פחות חשוב - מחיר ההצעה נמוך יותר.
7/10/2013

קצת הסטוריה.ב-6 ביוני 2012 פרסמה חברת Garapa, אחת מבעלות הענין בברן,  הצעת רכש מלאה במחיר של 23 ש"ח.ב-5 ביולי הועלה מחיר הצעת הרכש ל-29 ש"ח, וב-16 ביולי הודיע מאיר דור, בעל ענין אחר בחברה ויו"ר הדירקטוריון על היענותו להצעת הרכש.אלא שגם זה לא עזר, וב-23 ביולי הודיעה החברה על כשלון הצעת הרכש.

Garapa לא המתינה זמן רב ב-22 באוגוסט 2012 פרסמה הצעת רכש מלאה נוספת במחיר גבוה קצת יותר, 29.5 ש"ח.הפעם לא דווח כי מאיר דור נענה להצעה, וגם הצעה זאת נכשלה.

לאחר הפסקה של כשנה עומדים בעלי המניות של ברן בפני הצעת רכש נוספת.הפעם מדובר בהצעת רכש מיוחדת לכ-5% ממניות החברה.

פרטי הצעת הרכש

המציעים הם חברת Garapa ומאיר דור, שניהם בעלי ענין בחברה.חברת Garapa מחזיקה ב- 24.57% מהון המניות וב-24.7% מזכויות ההצבעה, ומאיר דור מחזיק ב-18.91% מהון המניות וב- 19.01% מזכויות ההצבעה.שני המציעים מחזיקים ביחד ב-43.71%.

מאיר דור הוא כאמור יו"ר הדירקטוריון של החברה.80% מחברת Garapa היא בידי אלכסנדר נסיס, איש עסקים רוסי אשר בין חברת ברן לחברות בבעלותו מתקיימים קשרים עסקיים, ו-20% בידי יוסי ריגר ובני משפחתו.

ההצעה מתייחסת ל-441,448 מניות המהוות 5.11% מהונה המונפק של החברה ו-5.14% מזכויות ההצבעה (האחוזים מתייחסים להון המניות ללא מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה וללא מניות המוחזקות על ידי חברות בנות).

המחיר המוצע, 27.5 ש"ח, נמוך יותר מהמחיר בשתי הצעות הרכש הקודמות.התמורה כוללת של המניות שתרכשנה אם תצליח ההצעה היא של 12.14 מ' ש"ח.מועד הקיבול האחרון הוא 22 באוקטובר.

מחיר המניה ערב פרסום הצעת הרכש היה 24.7 ש"ח.במועד פרסום הכתבה נסחרת המניה במחיר של 25.35 ש"ח.מחיר ההצעה גבוה מהמחיר בשוק ב-8.5%.

הסכם בעלי מניות מותנה בין מאיר דור ו-Garapa

כאמור, כל אחד משני בעלי הענין מחזיק בזכויות הצבעה הנמוכות מ-25%, ושניהם מחזיקים ביחד ב-43.71% מזכויות ההצבעה בחברה.הצעת הרכש המיוחדת תאפשר להם לצלוח את משוכת ה-45% אותה ניתן לצלוח אך ורק באמצעות הצעת רכש מיוחדת.במקביל חתמו דור ו-Garapa על הסכם בעלי מניות לגבי בחירת דירקטורים והצבעות באסיפות כלליות גם בנושאים אחרים.ההסכם מותנה בהצלחת הרכש, וללא הצלחתה לא יכנס לתוקף. 

80% מהמניות תרכשנה ע"י Garapa ו-20% ע"י מאיר דור.אם תצליח הצעת הרכש תחזיק Garapa ב-28.66% מהון המניות וב-28.81% מזכויות ההצבעה, ומאיר דור ב-19.93% מהון המניות וב-20.03% מזכויות ההצבעה.שני בעלי השליטה יחזיקו במשותף ב-48.59% מהון המניות וב-48.84% מזכויות ההצבעה (בדילול מלא 47.54% מזכויות ההצבעה).

הצלחת הצעת הרכש תאפשר לבעלי השליטה להמשיך ולרכוש מניות בשוק עד להחזקה של 90% מזכויות ההצבעה, ולשוב ולהציע הצעת רכש מלאה בתום שנה מהצעת הרכש הנוכחית.

על החברה

קבוצת ברן כוללת את החברה ו-55 חברות בת וחברות מסונפות  הפעילות בישראל וב-9 מדינות נוספות, ומעסיקה 1,100 עובדים.פעילות הליבה של הקבוצה הינה מתן פתרונות הנדסה לפרויקטים בתחומי תשתית ובנייה לתעשיה משולבי מערכות בארץ ובחו"ל. הקבוצה מציעה שירותי פרויקט משולבים מלאים, החל מבדיקת התכנות, תכנון ראשוני-קונספטואלי, תכנון מפורט, שירותי רכש, ניהול פרויקט ופיקוח על ביצועו, וכלה בביצוע על בסיס "Turn-Key".

במחצית הראשונה של השנה הסתכמו הכנסות החברה בכ-270 מ' ש"ח בהשוואה לכ-387 מ' ש"ח אשתקד, וההפסד הנקי מפעילות נמשכת ב-44.3 מ' ש"ח (לחברה היה רווח של 20.1 מ' ש"ח מפעילות שנמכרה).במהלך מחצית השנה בצעה החברה הפרשה בסך של 35.4 מ' ש"ח בגין חובות של חברת בטר פלייס שקרסה.כמו כן, הציגה החברה הוצאת מס חשבונאית של 10.8 מ' ש"ח, למרות הפסד לפני מס של 33.5 מ' ש"ח, בין השאר כתוצאה מהפרשה של 5 מ' ש"ח למסים בגין שנים קודמות.

סעיף בולט הוא סעיף הוצאות ההנהלה והכלליות אשר הסתכם ב-36.9 מ' ש"ח לעומת 60.9 מ' ש"ח במחצית הראשונה אשתקד.הוצאות אלה כללו אז בסך של  כ-12 מ' ש"ח בגין תביעה שהוגשה נגד החברה ע"י אינטל, בגין התקשרות בין הצדדים ועלויות חד פעמיות נוספות בגין התארגנות לשינויים מבניים בקבוצה.

היקף ההכנסות במחצית הראשונה של השנה היה כאמור 270 מ' ש"ח לעומת 387 מ' ש"ח אשתקד.הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מירידה בהכנסות מפעילות החברה בישראל (126 מ' ש"ח לעומת 223 מ' ש"ח אשתקד), וירידה בשיעור נמוך יותר בהכנסות החברה מפעילותה הבינלאומית (141 מ' ש"ח לעומת 162 מ' ש"ח).החברה מסבירה כי הירידה החדה בהכנסות נבעה מסיומם של מספר פרויקטים.

הירידה החדה בהכנסות וחוסר השקיפות לגבי סכומי ההוצאות החד פעמיות לפני ואחרי מס אינם מאפשרים להעריך מהו הרווח המייצג של החברה.

סמוך לפרסום הצעת הרכש הודיעה החברה כי חתמה על הסכם ראשוני להקמת פרויקט תעשיתי בשיטת Turn Key בחו"ל בהיקף של 100 מ' $.ההסכם כפוף להסכם למימון הפרויקט.

שורה תחתונה

המציעים מבקשים לרכוש 441,448 מניות.הצעת הרכש מופנית למחזיקים בכ-4,882,038 מניות, מהן מחזיק ישראל גוטמן, דירקטור בחברה, 201,923 מניות, וחברת מנורה עבור קופות גמל ופוליסות ב-860,538 מניות.הציבור (כולל החזקה מזערית של קרנות נאמנות) מחזיק אפוא ב-3,819,577 מניות.

להצעות הרכש שנכשלו היתה דוקא היענות גבוהה אם כי לא מספיקה, אולם כללי המשחק בהצעת רכש מיוחדת הם שונים, וכמו כן ההצעה היא במחיר נמוך יותר.בהצעת רכש מלאה יכול כל בעל מניות למכור את מלוא החזקותיו, ואילו כאן יש להניח כי בעלי המניות יוכלו למכור רק אחוז מסוים, כנראה לא גדול, של החזקתם - במקרה הקיצוני (אך הלא סביר) של היענות מלאה של הציבור - ימכור כל בעל מניות 11.5% מהחזקותיו.מחיר המניה כיום הוא 25.4 ש"ח, כך שהרווח הצפוי, אם הצעת הרכש תצליח, הוא של קרוב לאחוז בלבד.ניתן להמר על היענות נמוכה יותר, אולם בכל מקרה לא מדובר ברווחים גבוהים.

יש לשים לב לכך שגם בעל מניות אשר לא נענה להצעת הרכש ואפילו מי שהתנגד לה (כאמור מומלץ להכנס לסקירה על הצעת רכש מיוחדת) יוכל בתוך ארבעה ימים מפרסום תוצאות הצעה הרכש לשנות את דעתו ולהיענות להצעה.המשמעות היא כי מי שלא נענה להצעה או שמודיע על התנגדותו לה אינו מפסיד למעשה דבר, אם הצעת הרכש מסתיימת בהצלחה.

כאמור קשה להעריך את שוויה של החברה, אולם התעקשות בעלי השליטה לרכוש את מלוא השליטה בחברה, והצטרפותו של יו"ר הדירקטוריון לצד הקונים, יכולה להוות איתות חיובי.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם להחזיק בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על הצעןת רכש לברן:
הצלחה להצעת הרכש המיוחדת למניות ברן., 23/10/2013
הסקפטים צדקו - הצעת הרכש של אלכסנדר נסיס למניות ברן נכשלה פעם נוספת., 6/09/2012
הצעת רכש נוספת למניות ברן - המחיר עלה אך השוק סקפטי., 1/09/2012
הצעת הרכש למניות ברן מעלה מספר תהיות., 8/06/2012
דרונט בניית אתרים