Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתבי אופציה שמעניין לעקוב אחריהם.

המסחר באופציות המעו"ף על מניות ספציפיות לא קיים למעשה, אבל נסחרים הרבה כתבי אופציה שהנפיקו החברות עצמן (Warrants).
נסמן כמה כתבי אופציה שנראים אטרקטיביים כחלופה להשקעה במניות החברות המנפיקות עצמן.
26/09/2016

לפני שניגש לבחון את כתבי האופציה נסביר שני מושגי יסוד בעלי חשיבות  - מנוף האופציה ותשואת האיזון, שני מושגים אשר במובנים מסוימים כרוכים זה בזה.

 

מנוף האופציה

 

פועל לטובת המחזיק בכתב האופציה, בהשוואה למחזיק במניה, בהנחה של החזקה עד למועד המימוש האחרון:

 

במקרה של ירידה במחיר המניה: אם לדוגמא מנוף האופציה (מחיר המניה מחולק במחיר האופציה) הוא 10, המשמעות היא שההשקעה באופציה היא של 10% מההשקעה במניה. ולכן, בעוד שהמחזיק במניה חשוף להפסד בלתי מוגבל במקרה של ירידה במחיר המניה, המחזיק בכתב האופציה צפוי להפסד בלתי מוגבל אף הוא ביחס להשקעה באופציה, אך עד לגובה של 10% בלבד ממחיר המניה.

 

במקרה של עליה במחיר המניה : החל משיעור עליה מסוים במחיר המניה  הנגזר מתשואת האיזון (ראה להלן), שיעור העליה במחיר האופציה ישווה למנוף כפול שיעור העליה במחיר המניה.

 

תשואת האיזון

 

ניתן להסתכל על רכישת כתב אופציה כ"קבלת הלוואה" בגובה ההפרש בין מחיר המניה למחיר האופציה, "הלוואה" אשר "ההחזר" שלה אפשרי עד למועד המימוש האחרון בגובה תוספת המימוש. מובן שניתן לא לפרוע את ההלוואה, אם תוספת המימוש גבוהה ממחיר המניה במועד האחרון למימוש האופציה, ולכן מקבלת האופציה מחיר כלכלי הגבוה בד"כ מהשווי הנאיבי שלה.

 

ניתן לחשב מה תהיה הריבית של ההלוואה על ידי חלוקת תוספת המימוש בגובה "ההלוואה" וחישוב הריבית השנתית שתגזר ממנה.

 

נציג להלן דוגמא ואת הפרמטרים הנובעים ממנה: 

 

מחיר המניה - 40 ש"ח, מחיר האופציה - 4 ש"ח, תוספת מימוש - 42 ש"ח, מועד מימוש אחרון - בעוד שנתיים.

 

מנוף - 10, "הלוואה" - 36 ש"ח, החזר הלואה (תוספת המימוש) - 42 ש"ח. הריבית לכל התקופה -(42/36-1) = 16.666%, ריבית שנתית - 8.01%.

 

לריבית לכל התקופה יש עוד משמעות, היא מעין מספר קסם המאזן את תשואת המניה והאופציה, כלומר, אם המניה תעלה ב-16.666%, גם האופציה תעלה באותו שיעור בדיוק:

אם מחיר המניה יעלה עד לתום תקופת המימוש ב-16.6% מחירה יהיה 46.664 ש"ח, ושווי האופציה יהיה 46.664 ש"ח פחות מחיר המימוש 42 ש"ח - 4.664 ש"ח, תשואה של 16.6% הזהה לתשואת המניה.

 

מה יקרה אם המניה תעלה בשיעור גבוה מתשואת האיזון? כאן יכנס לפעולה אפקט המינוף - כל עליה של 1% במחיר המניה תגרום לעליה של 10% במחיר האופציה.

 

נדגים: עליה של 20% במחיר המניה תשפיע על מחיר האופציה בשתי "פעימות" - עד לתשואת האיזון תהיה תשואת האופציה זהה כאמור לתשואת המניה. מעבר לכך עלתה המניה בעוד 3.34% אשר יתורגמו באמצעות המנוף (כפול 10) ל-33.4%, וביחד 50%.

 

 

נציג בטבלה הבאה מספר כתבי אופציה ונבחן את כדאיות ההשקעה בהם בהשוואה להשקעה ישירה בנכס הבסיס (המניה המתקבלת ממימוש כתב האופציה). הנתונים נכונים ל-25.9.16 בשעות הבוקר.

 

 המנפיקה  כתב אופציה  מועד מימוש אחרון  תוספת מימוש*  מחיר המניה  מחיר האופציה מנוף ריבית איזון

 ריבית איזון

שנתית

תשואת האופציה כאשר המניה

תעלה ב:  

 10% 20%   30%
 אופל בלאנס  2

 25.4.18

 1.55 ש"ח

 2.06 ש"ח  0.70 ש"ח  2.95  13.92%  8.59%  2.36%  31.85%  61.33%
 אאורה  5  31.5.18 1.40   1.97  0.61  3.23  3.09%  1.83%  25.38%  57.64%  89.90%
דסק"ש 

 21.12.17

 7.18  11.72  4.74  2.47  2.89%  2.33%  20.47%  45.20%  69.93%
דסק"ש   21.12.18  7.18  11.72  4.86  2.41  4.74%  2.09%  17.42%  41.53%  65.63%
 ויקטורי  30.6.18  38.23  37.77  3.50  10.79  11.56%  6.40%  5.23%-  102.89%  210.60%
כלכלית   20.2.18  5.00  8.92  4.54  1.97  14.05%  9.65%  6.08%  25.75%  45.42%
סלע נדל"ן   2.5.18  6.7  6.88  0.75  9.17  9.41%  5.78%  14.8%  106.53%  198.27%

 

* תוספת המימוש נכונה למועד פרסום הכתבה וכפופה לשינויים עקב חלוקת דיבידנד - יש לעקוב.

 

 

שורה תחתונה

 

כתבי האופציה לרכישת מניות ויקטורי וסלע נדל"ן הם מציאה של ממש, כאשר משווים אותם לרכישת המניות עצמן: 

  • המנוף בשתי האופציות גבוה יחסית, 10.79 ו-9.17, כך שההשקעה באופציה ביחס להשקעה במניה נמוכה ומבטאת סיכון להפסד מקסימלי של כ-10% מההשקעה במניות.
  • תשואת האיזון סבירה, 11.56% ו-9.41% לתקופות של 1.76 ו-1.6 שנים, כלומר, המנוף מתחיל "לעבוד" לאחר עליה שנתית של  6.41% ו-5.79%.
  • עליה של 10% במנית ויקטורי תניב עדיין הפסד של 5.23% על ההשקעה באופציה, אולם עליה של 20% במניה תכפיל את ההשקעה באופציה.
  • עליה של 10% במנית סלע נדל"ן כבר תניב תשואה של כ-15% על ההשקעה באופציה, ועליה של 20% במניה יותר מתכפיל את ההשקעה באופציה.

 

לאופציה 5 של אאורה מנוף נמוך הרבה יותר של 3.23, שמשמעותו סיכון להפסד מקסימלי של כשליש מההשקעה במניה.אולם, תשואת האיזון הנמוכה של 3.09% גורמת לכך שהמנוף מתחיל להשפיע מהר יותר ולהניב להשקעה באופציה תשואות גבוהות ביותר כבר בעליה של 10% במניה.

 

 שני כתבי האופציה של מנית דסק"ש מענינים גם הם. המנוף אמנם נמוך, אולם תשואת האיזון נמוכה והתשואות בהתאם.

 

אופציה 9 של כלכלית, החברה שהפכה לוהטת, אטרקטיבית פחות - מנוף נמוך ותשואת איזון גבוהה יחסית. עם זאת,  עדיין התשואה על ההשקעה באופציה תניב תשואות עודפות על ההשקעה במניה, אם כי לא בממדים שראינו לעיל.

 

ולסיום, אופציה 2 של אופל בלאנס העוסקת בתחום ההלוואות, מאופיינת אף היא במנוף נמוך ותשואת איזון גבוהה יחסית.

 

נדגיש שוב, שהסקירה עוסקת בהשקעה בכתבי אופציה כחלופה להשקעה במניות שהן נכס הבסיס ולא כהשקעה בפני עצמה.


 

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר. 


שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה. 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. מויאל (27/09/2016 10:24:20)
2. חנן צוויק, עורך האתר (28/09/2016 12:29:24)
ראה סקירות כלליות נוספות:
סקירות מדדים: מדד ת"א 125 מול מדד ת"א סקטור בלאנס., 23/12/2019
סקירות מדדים: מדד ת"א 35., 18/11/2019
איך ניתן לקבל נתוני תשואה של תיק ההשקעות., 8/04/2018
כולם אופטימיים, אבל בעלי ענין ונושאי משרה מוכרים., 13/01/2014
כיצד נשווה בין מכפילי הרווח של חברות צמיחה באמצעות ה- PEG., 10/02/2012
הרכב מדד המעוף ואיך ניתן לבנות בעזרתו תיק סינתטי אלטרנטיבי., 16/02/2013
דרונט בניית אתרים